Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ιστορική Αναδρομή

O κοινωνικός διάλογος αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και αναγνωρίζεται πλήρως με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη συνθήκη του Άμστερνταμ (άρθρα 151-156). Ως εκ τούτου, οι κοινωνικοί εταίροι είναι σε θέση να συμβάλλουν ενεργά στο σχεδιασμό της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σκοπός του κοινωνικού διαλόγου είναι η βελτίωση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία λήψης και εφαρμογής αποφάσεων. Έτσι, ο κοινωνικός διάλογος, ερμηνευτικά, μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί το θεσμό συνεννόησης μεταξύ των εκπροσώπων της κυβέρνησης, των εργοδοτών και των εργαζομένων και, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, περιλαμβάνει όλες τις μορφές των διαπραγματεύσεων, των διαβουλεύσεων ή της ανταλλαγής των πληροφοριών μεταξύ σχετικά με θέματα κοινού ενδιαφέροντος οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Στην Κύπρο, ως απαρχή της ανάπτυξης του Κοινωνικού Διαλόγου, μπορεί να οριοθετηθεί η από το 1960 επιλογή του εθελοντικού συστήματος εργασιακών σχέσεων.

Από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, το 1960, μία από τις βασικές αρχές της φιλοσοφίας του εθελοντικού συστήματος Εργασιακών Σχέσεων ήταν και παραμένει η τριμερής συνεργασία μέσω της οποίας αναπτύχθηκε ο Κοινωνικός Διάλογος στην Κύπρο. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι η ιστορία του Κοινωνικού Διαλόγου στην Κύπρο διαχωρίζεται σε δύο εποχές: την εποχή πριν από την ανεξαρτησία της, όταν το καθεστώς του νησιού ως Βρετανική αποικία δεν επέτρεπε την ανάπτυξη του Κοινωνικού Διαλόγου, αν και κατά την περίοδο αυτή λειτουργούσαν υποτυπωδώς κάποια τριμερή σώματα και την εποχή μετά την Ανεξαρτησία όταν η Κυπριακή Δημοκρατία, συνδράμει συνειδητά στην ανάπτυξη του ως του μέσου εξεύρεσης συναινετικών λύσεων σε διάφορα θέμα που αφορούσαν τους Κοινωνικούς Εταίρους.

Θεματολογικά, πέραν των εργασιακών σχέσεων, σήμερα, ο όρος «κοινωνικός διάλογος» έχει μία έννοια ευρύτερη και μπορεί να γίνει δεκτό ότι περιλαμβάνει:

    - τον κοινωνικό διάλογο που αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών καθώς και,
    - τη θεσμοθετημένη άτυπα ή/και διά Νόμου διαβούλευση της κυβέρνησης με τους κοινωνικούς εταίρους σε διάφορα επίπεδα και για διάφορα θέμα που αφορούν τους 3 εταίρους.

22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

Πίνακας Ετήσιας Μεταβολής Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

CyprusFlightPass

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)