Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ο κατώτατος μισθός στην Κύπρο καλύπτει συγκεκριμένα επαγγέλματα, δεν υπάρχει δηλαδή ένας εθνικός κατώτατος μισθός για όλα τα επαγγέλματα. Σήμερα, είναι σε ισχύ το περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα του 2012. Με βάση τις πρόνοιες του Διατάγματος αυτού:

»
Κάθε πωλητής/πωλήτρια, γραφέας, νοσηλευτικός βοηθός, βοηθός παιδοκόμου, βοηθός βρεφοκόμου, σχολικός βοηθός και φροντιστής ο οποίος/ η οποία εργάζεται με πλήρη απασχόληση πρέπει να λαμβάνει αρχικό μηνιαίο μισθό ο οποίος να ανέρχεται τουλάχιστον στα €870 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη συνεχή περίοδο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ο μισθός αυτός να αυξάνεται τουλάχιστον στα €924 ακαθάριστα.
»
Κάθε φρουρός ασφαλείας πρέπει να λαμβάνει αρχικό ωριαίο μισθό τουλάχιστον €4,90 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη περίοδο συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ο μισθός αυτός πρέπει να αυξάνεται στα €5,20 ακαθάριστα.
»
Κάθε καθαριστής/καθαρίστρια πρέπει να λαμβάνει αρχικό ωριαίο μισθό τουλάχιστον €4,55 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη περίοδο συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ο μισθός αυτός πρέπει να αυξάνεται στα €4,84 ακαθάριστα

Το περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα είναι υποχρεωτικό δια Νόμου και έχει παραμείνει σταθερό από την 1η Απριλίου 2012. Επισημαίνεται ότι, για επαγγέλματα τα οποία τα καθήκοντα τους (π.χ. νηπιαγωγοί/βρεφοκόμοι) είναι μεταξύ άλλων και αυτά που καλύπτονται από το εν λόγω Διάταγμα, θα πρέπει να δίνεται τουλάχιστον ο κατώτατος μισθός.

Από την 01.01.2020, τέθηκε σε ισχύ το περί Κατωτάτων Μισθών στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα του 2020 (Κ.Δ.Π. 6/2020). Για περισσότερες πληροφορίες για το ύψος του μισθού κάθε επαγγελματικής κατηγορίας που καλύπτεται από το σχετικό Διάταγμα πατείστε εδώ.