Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ο μισθός καθορίζεται με Νόμο μόνο για τα επαγγέλματα που προνοούνται από το εκάστοτε περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα. Για τα υπόλοιπα επαγγέλματα ο μισθός καθορίζεται είτε από συλλογική σύμβαση, όπου υπάρχει, είτε από πρακτική είτε από γραπτή συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου, κατά την πρόσληψη.