Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Εκτός της περίπτωσης των φρουρών ασφαλείας και των καθαριστών όπου υπάρχει μισθός με την ώρα, για τα υπόλοιπα επαγγέλματα που καλύπτονται από το περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα, το ωρομίσθιο υπολογίζεται κατ’ αναλογία του συνήθους εβδομαδιαίου ωραρίου των εργαζομένων στην επιχείρηση, εκεί όπου υπάρχει, με πλήρη απασχόληση ή στο γενικό ωράριο του κλάδου. Για πωλητές/πωλήτριες ο κατώτατος μισθός που αναφέρεται στην ερώτηση 1 αντιστοιχεί σε 38 ώρες εβδομαδιαίου χρόνου απασχόλησης (σχετικό είναι το άρθρο 11 του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμου)


Για παράδειγμα, ένας πωλητής ο οποίος εργάζεται 19 ώρες την εβδομάδα θα λαμβάνει μισθό τουλάχιστον ίσο με το μισό (50%) του ισχύοντος κατώτατου μισθού, δεδομένου ότι σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, οι κανονικές εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων καταστημάτων είναι 38.