Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Σκοπός Νόμου

Σκοπός των περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών και Συναφή θέματα Νόμων του 2017-2020 είναι (α) η θέσπιση κατάλληλων μέτρων, διατάξεων, μηχανισμών ελέγχου, αναγκαίων για την εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ στην πράξη, συμπεριλαμβανομένων και την επιβολή και (β) την τήρηση κατάλληλου επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων που αποσπώνται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του σχετικού Νόμου.


Περιπτώσεις Απόσπασης
  Η Νομοθεσία εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και οι οποίες σε πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών προβαίνουν σε απόσπαση εργαζόμενων στο έδαφος της Δημοκρατίας και οι οποίες λαμβάνουν ένα από τα διεθνικά μέτρα που αναφέρονται στις περιπτώσεις πιο κάτω

  i.
  Εκτέλεση Σύμβασης - Η επιχείρηση αποσπά εργαζόμενο της υπό την διεύθυνση της, για την εκτέλεση σύμβασης, μεταξύ της επιχείρησης αποστολής και του παραλήπτη της παροχής υπηρεσιών στο έδαφος της Δημοκρατίας.
  ii.
  Όμιλος Επιχειρήσεων - Επιχείρηση αποσπά εργαζόμενο της σε επιχείρηση του ομίλου στο έδαφος της Δημοκρατίας.
  iii.
  Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) - ΕΠΑ αποσπά εργαζόμενο σε έμμεσο εργοδότη (χρήστρια επιχείρηση) που είναι εγκατεστημένη ή ασκεί δραστηριότητα στο έδαφος της Δημοκρατίας. Στην περίπτωση αλυσίδας αποσπάσεων ο εργαζόμενος θεωρείται ο έχει αποσπασθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την ΕΠΑ που διαθέτει εργαζομένους με την οποία ο εργαζόμενος έχει εργασιακή σχέση.

  Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει κατά το χρόνο της απόσπασης να υπάρχει σχέση εργοδότησης μεταξύ της επιχείρησης αποστολής και του εργαζόμενου.

  Αθροιστική Διάρκεια Περιόδων Απόσπασης

  Σε περίπτωση που επιχείρηση στις πιο πάνω περιπτώσεις αντικαθιστά ένα αποσπασμένο με άλλον αποσπασμένο που εκτελεί την ίδια εργασία στο ίδιο τόπο, (εξετάζεται με βάση τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας, το επιτελούμενο έργο και τη διεύθυνση ή τις διευθύνσεις του) η διάρκεια των περιόδων απόσπασης είναι αθροιστική για τους εν λόγω μεμονωμένους αποσπασμένους.

  Αποσπασμένοι Εργαζόμενοι - Όροι Εργοδότησης

  Για τους αποσπασμένους εργαζόμενους ισχύουν οι όροι εργοδότησης, σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, που εφαρμόζονται στο κράτος απόσπασης, σύμφωνα με νομοθεσία και /ή συλλογικές συμβάσεις εφόσον οι συλλογικές συμβάσεις αφορούν τις δραστηριότητες του Παραρτήματος του Νόμου (τομέας κατασκευών) και αφορούν:
  Αμοιβές, (ελάχιστο όριο μισθού και των αποζημιώσεων υπερωριακής εργασίας, εξαιρουμένων συμπληρωματικών επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων)
  Ετήσιες άδειες
  Ώρες εργασίας
  Ασφάλεια και υγεία
  Προστασία Εγκύων, παιδιών
  Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και στην εργασία
  Συνθήκες στέγασης σε εργαζομένους μακριά από το συνήθη τόπο εργασίας τους
  Επιδόματα ή επιστροφή εξόδων για την κάλυψη ταξιδίου, διατροφής και στέγης εκτός της χώρας των εργαζομένων για επαγγελματικούς λόγους, τα δε έξοδα αυτά καλύπτονται από τον εργοδότη όταν υποχρεούνται να ταξιδέψουν σε σχέση με τον συνήθη τόπο εργασίας του εντός του εδάφους της Δημοκρατίας ή όταν τοποθετούνται προσωρινά σε άλλο τόπο εργασίας από τον συνήθη


  Μακράς Διάρκειας Απόσπαση

  Σε περίπτωση που η διάρκεια της απόσπασης
  υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες στο έδαφος της Δημοκρατίας οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 εξακολουθούν να εγγυώνται στους εργαζόμενους που είναι αποσπασμένοι στο έδαφος της Δημοκρατίας όλους τους εφαρμοστέους όρους εργασίας και απασχόλησης οι οποίοι καθορίζονται στο έδαφος της Δημοκρατίας στο οποίο εκτελείται η εργασία ως αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7 ανεξάρτητα από το δίκαιο που διέπει την σχέση εργασίας και δυνάμει της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

  Από το πλαίσιο αυτό εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 9 του Νόμου. Ειδικότερα δεν εφαρμόζονται σε:
  (α)
  διαδικασίες, διατυπώσεις και όρους για τη σύναψη και τη λύση της σύμβασης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ρήτρων μη ανταγωνισμού και
  (β)
  συμπληρωματικά επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα.

  Σημειώνεται ότι σε περίπωση παράτασης της περιόδου των δώδεκα (12) μηνών σε δεκαοκτώ (18) μήνες ο πάροχος των υπηρεσιών υποβάλλει αιτιολογημένη κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή στο έδαφος της Δημοκρατίας.


  Νομικό Πλαίσιο

  Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών
  Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014 , για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά ( «κανονισμός ΙΜΙ» ) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.
  Οδηγία (ΕΕ) 2018/957 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
  Οι περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών και Συναφή θέματα Νόμοι του 2017-2020


  Μέτρα Ελέγχου Εφαρμογής του Νόμου περί Απόσπασης Εργαζομένων
  Διορισμός Επιθεωρητών για Σκοπούς Εφαρμογής των Διατάξεων του εν λόγω Νόμου
  Διοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις
  Αμοιβαία Συνδρομή μέσω του Συστήματος ΙΜΙ