Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Ο περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003. Ο Νόμος καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων και εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις και εργασίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εκτός από τις πιο κάτω κατηγορίες εργαζομένων:

Μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων
μέλη της Αστυνομίας, και
τους ναυτικούς εκείνους για τους οποίους ισχύει ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμος


Μέγιστες Ώρες Εργασίας
Καθημερινή και Εβδομαδιαία Ανάπαυση & Διαλείμματα
Διάρκεια Nυχτερινής Eργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στη Διάρκεια Νυχτερινή Εργασίας
Ελάχιστη Ετήσια άδεια μετ' Απολαβών
Επίσημες Αργίες
Άδεια Ασθενείας
Παρεκκλίσεις
Ποινές
Σχετική Νομοθεσία