Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Τροποποίηση του περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμου


Ο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμος (Ν. 47(Ι)/2005), έχει τροποποιηθεί με τον περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2009 (Ν. 21(Ι)/2009) ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20/3/2009.

Η κυριότερη πρόνοια της εν λόγω τροποποίησης αφορά τον ορισμό της νυχτερινής περιόδου, με βάση την οποία η περίοδος μεταξύ 00.00 και 04.00 καθορίζεται ως νυχτερινή περίοδος και κάθε εργασία που θα εκτελείται κατά τη περίοδο αυτή (ανεξάρτητα από τη διάρκεια της) θα θεωρείται ως νυχτερινή εργασία.
 
Επισυνάπταται αντίγραφο του τροποποιητικού Νόμου.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ROAD TRANSPORT AMENDMENT 2009.doc (Μέγεθος Αρχείου: 961,27Kb)