Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Αιτήσεις για έκτακτη απασχόληση

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εκτάκτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμων του 1995 έως 2004, πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για έκτακτη απασχόληση στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου τούτου, για τα έτη 2009-2010.


Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων (Κλ. Α2) στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Απαιτούμενα Προσόντα:

i. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
ii. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
iii. Aκεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
iv. Διετής τουλάχιστο πείρα σχετική με θέματα εργατικής νομοθεσίας αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημείωση:
Οι αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο και να παραδοθούν στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων (Λεωφ. Γρίβα Διγενή 54, Μέγαρο SILVEX, 2ος όροφος, 1096, Λευκωσία ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (φαξ: 22451141) όχι αργότερα από τις 3 Απριλίου 2009.

2. Τα καθήκοντα που θα εκτελεί αυτός που θα προσληφθεί είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της αντίστοιχης οργανικής θέσης.

3. Η απασχόληση του έκτακτου προσωπικού που θα προσληφθεί θα είναι για χρονική περίοδο μέχρι δύο ετών, εκτός αν οι έκτακτες ανάγκες που θα ικανοποιούν παύσουν να υφίστανται, είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων, είτε άλλως πως. Νοείται, ότι σε τέτοια περίπτωση, θα τερματίζονται πρώτα οι υπηρεσίες εκείνων των έκτακτων υπαλλήλων που έχουν χαμηλότερη σειρά κατάταξης στον οικείο κατά κατηγορία αναγκών κατάλογο. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότηση του έκτακτου προσωπικού τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.

4. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω οι αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (στο ισόγειο του Υπουργείου Οικονομικών). Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, όπως αναφέρεται στη Σημείωση πιο πάνω, όχι αργότερα από τις 3 Απριλίου 2009. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν αντίγραφο του απολυτηρίου, πτυχίου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, πείρας με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης, κλπ. που κατέχουν, διαφορετικά η αίτησή τους δεν θα γίνεται αποδεκτή.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 253,01Kb)