Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Τουριστικά Διατάγματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διατάγματα για τον καθορισμό της τουριστικής περιόδου,
των τουριστικών περιοχών/ζωνών, των ωραρίων λειτουργίας
και των αργιών των καταστημάτων που εμπίπτουν σε αυτές

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 27 των περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμων του 2006 και 2007 (Ν.155(Ι) του 2006 και Ν. 69(Ι) του 2007), αφού έλαβε υπόψη και τις εισηγήσεις των οικείων για κάθε επαρχία Συμβουλευτικών Επιτροπών, εξέδωσε Διατάγματα αναφορικά με τον καθορισμό της τουριστικής περιόδου, των τουριστικών περιοχών/ζωνών, των ωραρίων λειτουργίας και των αργιών των καταστημάτων που εμπίπτουν σε αυτές.

Η περίοδος εφαρμογής του ωραρίου λειτουργίας των τουριστικών καταστημάτων θα αρχίσει στις 01.04.2010 και θα λήξει στις 31.10.2010. Σ’ ότι αφορά τις τουριστικές περιοχές/ζώνες και το ωράριο λειτουργίας, ουσιαστικά, επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις που ήταν σε ισχύ κατά το 2009. Εξαίρεση αποτελεί η Κυριακή κατά την οποία τα καταστήματα θα ανοίγουν μετά τις 10 π.μ. σε όλες τις επαρχίες εκτός από τη Λεμεσό όπου η ώρα ανοίγματος καθορίστηκε στις 1 μ.μ. Επίσης, στην επαρχία Αμμοχώστου το ωράριο λειτουργίας της Κυριακής θα επεκτείνεται μέχρι τις 11 μ.μ. για όλες τις Κυριακές του Αυγούστου όπως και κατά τις Κυριακές 23.05.2010 (πριν από Δευτέρα του Κατακλυσμού) και 26.09.2010 (φεστιβάλ Αγίας Νάπας).

Τονίζεται ότι οι διατάξεις των Διαταγμάτων και η συνεπακόλουθη επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων σε τουριστικές περιοχές/ζώνες, δεν επηρεάζει τους όρους εργοδότησης των υπαλλήλων, όπως αυτοί ρυθμίζονται από το Νόμο, τις οικείες συλλογικές συμβάσεις ή/και την πρακτική.

Σύμφωνα με το Νόμο, το ημερήσιο ωράριο των υπαλλήλων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες και η εβδομαδιαία απασχόληση τις 38. Επίσης, η υπερωριακή απασχόληση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 ώρες ημερησίως και τις 8, συνολικά, εβδομαδιαίως. Η υπερωριακή αποζημίωση πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο στη βάση 1:2 για τα ελεύθερα πρωινά/απογεύματα, τις αργίες και τις Κυριακές και 1:1,5 για τις υπόλοιπες ημέρες.

Επιπρόσθετα, τα γενικά καταστήματα που εμπίπτουν στις τουριστικές περιοχές/ζώνες πρέπει να τηρούν ως αργίες την Κυριακή του Πάσχα, τη Δευτέρα του Πάσχα και την 1η Μαΐου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, πλήρες κείμενο των Διαταγμάτων δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.


31.03.2010

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

CyprusFlightPass

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)