Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Όχι. Ο μισθός που προνοεί το περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα είναι υποχρεωτικά ο ελάχιστος μισθός που μπορεί να δώσει ένας εργοδότης για τα επαγγέλματα που αναφέρονται στην απάντηση της ερώτησης πιο πάνω, ανεξάρτητα από συμφωνίες μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου ή και τυχόν συναίνεσης του υπαλλήλου για μισθό κατώτερο του Διατάγματος.