Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων- 1. Τι σημαίνει κέντρο αναψυχής;
- 2. Ένας μουσικός θεωρείται εργοδοτούμενος για τους σκοπούς του περί Εργοδοτουμένων σε Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) Νόμου;
- 3. Τι είναι το επαγγελματικό βιβλιάριο, πότε και από ποιόν εκδίδεται;
- 4. Πόσες ώρες εργάζεται εργοδοτούμενος σε κέντρο αναψυχής; Δικαιούται σε υπερωρίες;
- 5. Υπάρχει περιορισμός στην εργοδότηση υπαλλήλου κάτω των 18 ετών σε κέντρο αναψυχής;
- 6. Δικαιούνται σε επί πληρωμή αργίες οι εργοδοτούμενοι σε κέντρα αναψυχής;
- 7. Μπορεί να συμπέσει off με αργία; Σε τέτοια περίπτωση χάνεται ή μεταφέρεται το off;
- 8. Υπάλληλος σε κέντρο αναψυχής δικαιούται σε άδεια ασθενείας μετ’ απολαβών;
- 9. Πόση προειδοποίηση οφείλει να δώσει ο εργοδότης στον εργοδοτούμενο σε περίπτωση απόλυσης και πόση προειδοποίηση οφείλει να δώσει ο εργοδοτούμενος στον εργοδότη σε περίπτωση παραίτησης;
- 10. Τι είναι το δικαίωμα υπηρεσίας, πότε και πως κατανέμεται; Ποια η διαφορά με το εγγυημένο δικαίωμα υπηρεσίας;
- 11. Καταβάλλεται δικαίωμα υπηρεσίας σε περίπτωση υπαλλήλου με μερική απασχόληση/ωρομίσθιου και αν ναι, πως υπολογίζεται;