Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Ο Περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2012


Τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος Περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας, ο οποίος θα αντικαταστήσει όλους τους προηγούμενους.

Πρόκειται για εναρμονιστικό νόμο με την Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων.

Οι βασικές αλλαγές που προβλέπονται , σε σχέση με την προηγούμενη νομοθεσία, είναι:

Αλλαγές λόγω εναρμόνισης με την Οδηγία 2010/18/ΕΕ
  • Αυξάνεται η διάρκεια της γονικής άδειας από 13 σε 18 εβδομάδες (αρ.4(1)),
  • Προστίθεται η προστασία των εργαζομένων από λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση λόγω αίτησης για λήψη, ή λόγω λήψης γονικής άδειας, ή λόγω απουσίας από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας (αρ. 17(1)),
  • Καλύπτεται κάθε μορφής απασχόληση, περιλαμβανομένης της μερικής απασχόλησης, απασχόλησης ορισμένου χρόνου και προσωρινής απασχόλησης (αρ.3)
  • Προστίθεται η υποχρέωση συνεκτίμησης της διάρκειας όλων των διαδοχικών συμβολαίων ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη, στις περιπτώσεις που αποτελεί προϋπόθεση για λήψη της άδειας ελάχιστη διάρκεια υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη (αρ.3),
  • Προστίθεται υποχρέωση να λαμβάνονται υπόψη τυχόν απαιτήσεις των γονέων που επιστρέφουν στην εργασία τους μετά από γονική άδεια, για τροποποίηση στο ωράριο εργασίας τους για κάποιο χρονικό διάστημα (αρ. 10(2,3).


Άλλες αλλαγές

Επιπρόσθετα, στο νόμο συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες αλλαγές:
1. Ειδική πρόνοια για αυξημένη διάρκεια γονικής άδειας για χήρους/ χήρες γονείς 23 εβδομάδων (αρ.2 (ορισμός) και αρ. 4(1)).
2. Η δυνατότητα μεταβίβασης δύο εβδομάδων γονικής άδειας από τον ένα γονέα στον άλλο (και όχι μόνο από τον πατέρα στη μητέρα) (αρ. 4(1)).
3. Το νομοσχέδιο προνοεί αύξηση της ποινής από 3417 ευρώ σε 7500 ευρώ (αρ. 20).


28/05/2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Γονική άδεια 2012.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 436,77Kb)