Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ειδήσεις


Διατάγματα για τον καθορισμό της τουριστικής περιόδου,
των τουριστικών περιοχών/ζωνών, των ωραρίων λειτουργίας
και των αργιών των καταστημάτων που εμπίπτουν σε αυτέςΗ Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 27 των περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμων του 2006 και 2007 (Ν.155(Ι) του 2006 και Ν. 69(Ι) του 2007), αφού έλαβε υπόψη και τις εισηγήσεις των οικείων για κάθε επαρχία Συμβουλευτικών Επιτροπών, εξέδωσε Διατάγματα αναφορικά με τον καθορισμό της τουριστικής περιόδου, των τουριστικών περιοχών/ζωνών, των ωραρίων λειτουργίας και των αργιών των καταστημάτων που εμπίπτουν σε αυτές.

Σ’ ότι αφορά τις τουριστικές περιοχές/ζώνες και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, στα Διατάγματα επαναλαμβάνονται, ουσιαστικά, οι ρυθμίσεις που ήταν σε ισχύ κατά το 2007. Επισημαίνεται, όμως ότι, η τουριστική περίοδος φέτος θα αρχίσει ενωρίτερα κατά 15 ημέρες, δηλαδή στις 15.03.2008, λόγω του γεγονότος ότι το Πάσχα της Καθολικής Εκκλησίας είναι φέτος στις 23.03.2008 και αναμένεται αυξημένη τουριστική κίνηση. Η περίοδος λήγει στις 31.10.2008, όπως και κατά την προηγούμενη χρονιά.

Τονίζεται ότι οι διατάξεις των Διαταγμάτων και η συνεπακόλουθη επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων σε τουριστικές περιοχές/ζώνες, δεν επηρεάζει τους όρους εργοδότησης των υπαλλήλων, όπως αυτοί ρυθμίζονται από το Νόμο, τις οικείες συλλογικές συμβάσεις ή/και την πρακτική.

Σύμφωνα με το Νόμο, το ημερήσιο ωράριο των υπαλλήλων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 8 ώρες και η εβδομαδιαία απασχόληση τις 38. Επίσης, η υπερωριακή απασχόληση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 ώρες ημερησίως και τις 8, συνολικά, εβδομαδιαίως. Η υπερωριακή αποζημίωση πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο στη βάση 1:2 για τα ελεύθερα πρωινά/απογεύματα, τις αργίες και τις Κυριακές και 1:1,5 για τις υπόλοιπες ημέρες.

Επιπρόσθετα, τα γενικά καταστήματα που εμπίπτουν στις τουριστικές περιοχές/ζώνες πρέπει να τηρούν ως αργίες την Κυριακή του Πάσχα, τη Δευτέρα του Πάσχα και την 1η Μαΐου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, πλήρες κείμενο των Διαταγμάτων δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ενώ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων στη διεύθυνση www.mlsi.gov.cy/dlr.


07.03.2008

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat διατάγματα 2008.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2016,54Kb)