Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία εμπίπτουν στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους του 1996 έως (Αρ. 2) 2020. Οι εν λόγω Νόμοι μαζί με τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που εκδίδονται βάσει αυτών, εναρμονίζουν την Εθνική Νομοθεσία της Κύπρου με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία καθώς και με άλλες οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) είναι η αρμόδια αρχή για όλα τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία στην Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες στα ελληνικά και στα αγγλικά μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

Σχετική Νομοθεσία

Η περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία
Δευτερογενής Νομοθεσία