Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


Πιστοποιητικό Εγγραφής Εργοστασίου


Πως μπορώ να εξασφαλίσω Πιστοποιητικό Εγγραφής Εργοστασίου

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει χώρο εργασίας, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως «Εργοστάσιο», υποχρεούται να υποβάλλει στον Αρχιεπιθεωρητή, πριν την έναρξη των εργασιών στο χώρο αυτό, Αίτηση Εγγραφής του "Εργοστάσιου" (Έντυπο ΤΕΕ-Ε-1/ DLI-F-1) κατάλληλα συμπληρωμένη για να εξασφαλίσει το σχετικό Πιστοποιητικό Εγγραφής.

Η λειτουργία «Εργοστασίου» χωρίς την υποβολή Αίτησης για εξασφάλιση του σχετικού Πιστοποιητικού Εγγραφής, αποτελεί ποινικό αδίκημα. Ο εργοδότης που χρησιμοποιεί ήδη χώρο εργασίας ως «Εργοστάσιο», δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να υποβάλει τη σχετική Αίτηση Εγγραφής.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής εκδίδεται μόνο για χώρους εργασίας που πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.