Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Ακτινοβολίες (ιονίζουσες και μη-ιονίζουσες)

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΑκτινοβολίες (ιονίζουσες και μη-ιονίζουσες)

Η προστασία της υγείας των εργαζόμενων, του κοινού και των ασθενών, καθώς και η προστασία της περιουσίας και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που εγκυμονεί η έκθεση σε ιονίζουσες ακτινοβολίες ή η απελευθέρωση/διασπορά ραδιενεργών υλικών ή η ραδιομίανση στο περιβάλλον, ρυθμίζεται από ειδική νομοθεσία που εφαρμόζει το Τμήμα Επιθέωρησης Εργασίας για Ακτινοπροστασία και Πυρηνική Ασφάλεια.

Η προστασία των εργαζόμενων και άλλων προσώπων στο εργασιακό περιβάλλον από τους κινδύνους που εγκυμονεί η έκθεση σε μη-ιονίζουσες ακτινοβολίες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τεχνητή οπτική ακτινοβολία) διέπεται γενικά από τους Νόμους για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και ειδικούς Κανονισμούς που έχουν εκδοθεί κάτω απο τους Νόμους αυτούς.