Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΕφαρμογή της Περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας
  Στόχος του Κλάδου Χημικών Ουσιών είναι η αποτελεσματική εφαρμογή της Περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας και ο έλεγχος των χημικών ουσιών / προϊόντων που διατίθενται στην αγορά ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των εργαζομένων και του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού που έρχεται σε επαφή με χημικές ουσίες.

  Στο πλαίσιο αυτό, ο Κλάδος Χημικών Ουσιών έχει σαν αποστολή του να διασφαλίζει ότι:
 1. Οι επικίνδυνες χημικές ουσίες και μείγματα φέρουν κατάλληλη σήμανση στην Ελληνική γλώσσα με βάση τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού CLP έτσι ώστε να πληροφορούνται επαρκώς οι χρήστες για τους κινδύνους που διατρέχουν από τη χρήση και έκθεση στις ουσίες αυτές, καθώς και τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνουν για προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.
 2. Οι επαγγελματίες χρήστες επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων έχουν πρόσβαση σε κατάλληλο Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data Sheet) στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH.
 3. Οι επικίνδυνες χημικές ουσίες και μείγματα διατίθενται σε κατάλληλη συσκευασία.
 4. Τηρούνται οι απαγορεύσεις ή οι αυστηροί περιορισμοί παραγωγής, εισαγωγής, εξαγωγής, διάθεσης στην αγορά, ή/και χρήσης που ισχύουν για ορισμένες επικίνδυνες ουσίες και μείγματα.
 5. Οι χημικές ουσίες που κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά έχουν αριθμό EINECS ή ELIΝCS.
 6. Οι χημικές ουσίες που κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά έχουν προκαταχωρηθεί/ καταχωρηθεί με βάση τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH.
 7. Οι επικίνδυνες χημικές ουσίες που κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά έχουν κοινοποιηθεί στο Ευρετήριο Ταξινόμησης και Επισήμανσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) με βάση τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού CLP.
 8. Πληροφορίες για τα επικίνδυνα χημικά μείγματα που κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά έχουν υποβληθεί στο Μητρώο Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

  Λεπτομέρειες για την περί Χημικών Ουσιών νομοθεσία και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για τους οποίους έχει αρμοδιότητα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για τα χημικά μπορείτε να δείτε εδώ.