Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΕφαρμογή της Περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας
  Στόχος του Κλάδου Χημικών Ουσιών είναι η αποτελεσματική εφαρμογή της Περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας και ο έλεγχος των χημικών ουσιών / προϊόντων που διατίθενται στην αγορά ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των εργαζομένων και του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού που έρχεται σε επαφή με χημικές ουσίες.

  Στο πλαίσιο αυτό, ο Κλάδος Χημικών Ουσιών έχει σαν αποστολή του να διασφαλίζει ότι:
 • Οι επικίνδυνες χημικές ουσίες και μείγματα φέρουν κατάλληλη ταξινόμηση και σήμανση στην Ελληνική γλώσσα με βάση τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού CLP έτσι ώστε να πληροφορούνται επαρκώς οι χρήστες για τους κινδύνους που διατρέχουν από τη χρήση και έκθεση στις ουσίες αυτές, καθώς και τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνουν για προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.
 • Οι επικίνδυνες χημικές ουσίες και μείγματα διατίθενται σε κατάλληλη συσκευασία.
 • Οι χημικές ουσίες που κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH.
 • Οι επαγγελματίες χρήστες επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτωβν έχουν πρόσβαση σε κατάλληλο Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data Sheet) στην Ελληνική γλώσσα,
 • Τηρούνται οι απαγορεύσεις ή οι αυστηροί περιορισμοί στη χρήση /διάθεση στην αγορά που ισχύουν για ορισμένες επικίνδυνες ουσίες και μείγματα.
 • Πληροφορίες για τα επικίνδυνα χημικά μείγματα που κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά έχουν υποβληθεί στο Μητρώο Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.
  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE CHEREE (LIFE15 GIE/GR/000943) με τίτλο: «Επιθεωρήσεις και Επιβολή Κανονισμών Χημικών Προϊόντων – Δημιουργία Ικανοτήτων των Φορέων για Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς REACH / CLP και την Οδηγία SEVESO III».


  Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE CHEREE (LIFE15 GIE/GR/000943) με τίτλο: «Επιθεωρήσεις και Επιβολή Κανονισμών Χημικών Προϊόντων – Δημιουργία Ικανοτήτων των Φορέων για Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς REACH / CLP και την Οδηγία SEVESO III».

  Συντονιστής του προγράμματος είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης (Εργαστήριο Εργονομίας & Βιομηχανικής Ασφάλειας, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης) και συνεργαζόμενος φορέας εκτός από το ΤΕΕ είναι και το Γενικό Χημείο του Κράτους της Ελλάδας.

  Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τα ψηφιακά εργαλεία και τα δεδομένα που προσφέρει το πρόγραμμα εδώ καθώς και στον σύνδεσμο e-Εργαλεία & Οδηγίες.