ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία


Εισαγωγή

Η διεξαγωγή επιθεωρήσεων είναι το βασικό εργαλείο ελέγχου και επιβολής της συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας. Για να επιτευχθεί όμως το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) ετοιμάζει και εφαρμόζει αναλυτικό Πρόγραμμα στοχευμένων Επιθεωρήσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης των Στρατηγικών στόχων του για τη διασφάλιση της Ασφάλειας και της Υγείας στον εργασιακό χώρο. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους και αναφέρεται τόσο στις ετήσιες δραστηριότητες επιθεώρησης όσο και στις εκστρατείες επιθεώρησης που διεξάγονται σε στοχευμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Για σκοπούς πληροφόρησης του κοινού, το ΤΕΕ αναρτά στην ιστοσελίδα του σύνοψη του ετήσιου Προγράμματος Επιθεωρήσεων.

Επίσης, για την καλύτερη διεξαγωγή των εκστρατειών που διεξάγει το ΤΕΕ, ετοιμάζονται ανακοινώσεις ειδικά ερωτηματολόγια, ενημερωτικό υλικό και οδηγίες που διαβιβάζονται στους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ενότητα Ανακοινώσεις.

Επιθεωρητέοι Χώροι

Οι επιθεωρήσεις διεξάγονται σε όλους τους χώρους εργασίας (υποστατικά, κτίρια, επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις κ.ά.) σ’ όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς τομείς δραστηριοτήτων. Χώρος εργασίας περιλαμβάνει οποιοδήποτε χώρο εναέριο, επίγειο, υπόγειο, υποθαλάσσιο, επιθαλάσσιο, στον οποίο βρίσκονται εργαζόμενοι. Αυτοί οι χώροι μπορεί να επιθεωρηθούν από αρμόδιους/ες Επιθεωρητές/τριες που διορίζονται από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Εξουσίες Επιθεωρητών

Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ο/η Επιθεωρητής/τρια έχει εξουσία, μεταξύ άλλων, να –
  • Εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας στον οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι το εργασιακό περιβάλλον και οι δραστηριότητες που διεξάγονται μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στους εργαζόμενους ή στο περιβάλλον.
  • Παρέχει συμβουλές, τεχνικές πληροφορίες και καθοδήγηση σε εργοδότες και εργαζομένους σε θέματα βελτίωσης των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας και αποφυγής επαγγελματικών ατυχημάτων / ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων.
  • Προωθεί την εφαρμογή Κωδίκων Πρακτικής, Προτύπων, Τεχνικών και άλλων Οδηγιών σε θέματα ασφάλειας και υγείας.
  • Διεξάγει έρευνες και μελέτες στους τομείς της ασφάλειας και υγείας.
  • Αναπτύσσει και εφαρμόζει προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας.
  • Διερευνά εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες και επικίνδυνα συμβάντα.
  • Εκδίδει Ειδοποιήσεις Βελτίωσης και Απαγόρευσης._______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2022
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής