Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑσφάλεια και Υγεία στη Γεωργοκτηνοτροφία
   Η Συμβουλευτική Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι εργασίες στη γεωργοκτηνοτροφία ενέχουν ειδικούς κινδύνους έχει εκδώσει Μη Δεσμευτικό Οδηγό Καλής Πρακτικής για τις εργασίες αυτές. Η παρούσα έκδοση υποστηρίζεται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη — PROGRESS (2007-2013) και έχει μεταφραστεί, μεταξύ άλλων, στην Ελληνική γλώσσα.

   2. Ο εν λόγω Οδηγός καλύπτει τους τομείς της γεωργίας, φυτοκομίας / δραστηριότητες θερμοκηπίου, κτηνοτροφίας και δασοκομίας. Στόχος του οδηγού αυτού είναι να βοηθήσει τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και τους εργοδοτούμενους, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας, να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τους κινδύνους στον χώρο εργασίας τους και να λάβουν τα κατάλληλα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για αποφυγή των κινδύνων που έχουν εντοπίσει. Ο Οδηγός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, καθοδήγηση για τον εντοπισμό και αξιολόγηση περίπου 128 κινδύνων, οι οποίοι μπορεί να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διενέργεια των γραπτών εκτιμήσεων κινδύνου στους χώρους όπου εκτελούνται εργασίες που αφορούν στον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας.

   3. Ο Οδηγός αυτός έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στην υποενότητα «Γεωργικές Εργασίες» κάτω από την ενότητα «Εκδόσεις», «Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία», «Υποστατικά».

   4. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με αρμόδιους λειτουργούς, στα τηλ. 22405612/ 22405676 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mkouyiali@dli.mlsi.gov.cy / info@dli.mlsi.gov.cy.


   Αύγουστος 2017

   ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
   ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ