Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΓεωργοκτηνοτροφία

Σύμφωνα με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους και τους σχετικούς Κανονισμούς που πηγάζουν από τους Νόμους αυτούς, κάθε γεωργός ή κτηνοτρόφος ως Εργοδότης οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η υγεία και η ευημερία των εργοδοτουμένων του, του ιδίου (αν πρόκειται για αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο) και των τρίτων προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητές του (όπως προμηθευτές πρώτων υλών και πρόσωπα που παραλαμβάνουν εμπόρευμα για εξαγωγή ή μεταπώληση ή άλλη επεξεργασία).

Για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων ο Εργοδότης κάθε γεωργικής ή κτηνοτροφικής μονάδας, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησής του, πρέπει να οργανώνει τα θέματα ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας του και, μεταξύ άλλων, να:

1. Διαθέτει Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων (ΓΕΚ) για την ασφάλεια και υγεία στους οποίους είναι πιθανόν να εκτίθενται οι εργοδοτούμενοι καθώς και τρίτα πρόσωπα στον χώρο εργασίας, στα υποστατικά ή και στην επιχείρησή του. Στο έγγραφο αυτό πρέπει:
    - να εντοπιστούν οι πηγές κινδύνου και τα πρόσωπα που επηρεάζονται,

    - να αξιολογηθούν τα υφιστάμενα μέτρα,

    - να καθοριστούν τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που πρέπει να ληφθούν (οργανωτικά και τεχνικά μέτρα) καθώς και

    - να καθοριστούν τα υπεύθυνα πρόσωπα για την εφαρμογή των μέτρων αυτών.


Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν οποιεσδήποτε αλλαγές στον χώρο εργασίας όπως νέος εξοπλισμός, χρήση νέων ουσιών ή εισαγωγή νέας μεθόδου εργασίας, η ΓΕΚ θα πρέπει να αναθεωρείται ανάλογα.

2. Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης των Κινδύνων για να διασφαλίζει τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση και τον έλεγχο των κινδύνων και την υλοποίηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων (οργανωτικών ή και τεχνικών) που απορρέουν από τη ΓΕΚ καθώς και την παρακολούθηση και αναθεώρηση των μέτρων αυτών. Στο εν λόγω σύστημα πρέπει να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, έγγραφα και διαδικασίες που να καθορίζουν την οργανωτική δομή και λειτουργία της επιχείρησης αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας.

3. Ορίσει πρόσωπα μέσα στην επιχείρησή του, τα οποία να ασχολούνται με τα θέματα ασφάλειας και υγείας και τα οποία να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα. Επίσης, πρέπει να μεριμνήσει για την εκλογή Αντιπροσώπου Ασφάλειας στο υποστατικό του καθώς και για τη σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Ασφάλειας στις περιπτώσεις που στα υποστατικά του, εργοδοτούνται περισσότερα από 10 πρόσωπα.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, μεταξύ άλλων, διεξάγει στοχευμένες εκστρατείες επιθεωρήσεων και εκδίδει οδηγούς, καθοδηγητικά έντυπα και άλλες Εκδόσεις για να διευκολύνει τους εργοδότες και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες, να κατανοήσουν και να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της νομοθεσίας. Στις εκδόσεις αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων και οι ακόλουθες εκδόσεις ειδικά για στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες:

Κυριότεροι Κίνδυνοι στις Γεωργικές Εργασίες

Διαχείριση των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στις Γεωργικές Εργασίες

Ασφάλεια και Υγεία των Γεωργικών Μηχανημάτων

Επίσης, η Συμβουλευτική Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκδώσει Μη Δεσμευτικό Οδηγό Καλής Πρακτικής για την ασφάλεια και υγεία στις Γεωργικές Εργασίες στην Ελληνική, Aγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα.Κατεβάστε το αρχείο Acrobat MI_DESMEFTIKOS_ODIGOS_KALIS_PRAKTIKIS_GIA_GEORGIKES_ERGASIES.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat MI_DESMEFTIKOS_ODIGOS_KALIS_PRAKTIKIS_GIA_GEORGIKES_ERGASIES_GR.pdf