Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ακτινοπροστασία > Ραδιολογικά Ατυχήματα - Έκτακτη Ανάγκη

ΑκτινοπροστασίαΡαδιολογικά Ατυχήματα - Έκτακτη Ανάγκη

 • Συμβάσεις για Έγκαιρη Eιδοποίηση Πυρηνικού Ατυχήματος και για Βοήθεια σε περίπτωση Πυρηνικού Ατυχήματος ή Ραδιολογικής Έκτακτης Ανάγκης

 • Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επείγουσας Ανταλλαγής Ραδιολoγικών Πληροφοριών (ECURIE)
  O Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω της Υπηρεσίας Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, είναι επίσης η Αρμόδια Αρχή (Competent Authority) στην Κύπρο για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επείγουσας Ανταλλαγής Ραδιολογικών Πληροφοριών (European Community Urgent Radiological Information Exchange, ECURIE).

  Το δίκτυο ECURIE δημιουργήθηκε με βάση την Απόφαση του Συμβουλίου 87/600/Ευρατόμ της 14ης Δεκεμβρίου 1987 αναφορικά με τις κοινοτικές ρυθμίσεις για έγκαιρη ειδοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση ραδιολογικής ή πυρηνικής έκτακτης ανάγκης. Η απόφαση του Συμβουλίου ορίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν αμέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και όλα τα κράτη μέλη που ενδέχεται να επηρεαστούν, την πρόθεσή τους να λάβουν μέτρα, προκειμένου να προστατεύσουν τον πληθυσμό τους από τις συνέπειες ενός ραδιολογικού ή πυρηνικού ατυχήματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαβιβάσει αμέσως την εν λόγω κοινοποίηση σε όλα τα κράτη μέλη. Μετά από την πρώτη αυτή κοινοποίηση, όλα τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν και τα επίπεδα ραδιενέργειας που μετρήθηκαν.

  Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και η Ελβετία, συμμετέχουν στο δίκτυο ECURIE. Άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που δεν ανήκουν στην ΕΕ και της Δυτικής Ασίας συμμετέχουν επίσης ως παρατηρητές στις σχετικές συνεδριάσεις ECURIE, κατά περίπτωση. Επιπλέον, υπάρχει συμφωνία με τον ΔΟΑΕ για την ανταλλαγή κοινοποιήσεων μέσω του συστήματος USIE.

  Ως Σημείο Αναφοράς στη Κύπρο για το πιο πάνω δίκτυο, πάνω σε εικοσιτετράωρη βάση (24h Contact Point), έχει οριστεί το Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων της Πολιτικής Αμυνας.

 • European Radiological Data Exchange Platform (EURDEP)
  Από τις 10.1.2008 το τηλεμετρικό δίκτυο παρακολούθησης των επιπέδων ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα της Κύπρου, το οποίο λειτουργεί η Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο European Radiological Data Exchange Platform (EURDEP).

  Στο δίκτυο αυτό συμμετέχουν 37 χώρες και σ’ αυτό αποστέλλουν δεδομένα τηλεμετρικά δίκτυα από ολόκληρη την Ευρώπη και άλλες χώρες της δυτικής Ασίας. Η συμμετοχή των κρατών μελών στο δίκτυο EURDEP βασίζεται στην Απόφαση του Συμβουλίου 87/600/Ευρατομ της 14ης Δεκεμβρίου 1987 και στη Σύσταση της Επιτροπής 2000/473/Ευρατομ της 8ης Ιουνίου 2000 και γίνεται με την υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας (MoU) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κάθε χώρας που συμμετέχει στο δίκτυο.

  Με βάση τη πιο πάνω διευθέτηση, η Κύπρος έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποστέλλει στο δίκτυο EURDEP δεδομένα για τα επίπεδα ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα της Κύπρου κάθε μια ώρα. Επίσης, η Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες έχει πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, στις μετρήσεις που αποστέλνουν οι άλλες χώρες που συμμετέχουν στο δίκτυο.

  Το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τον νέο ιστότοπο του δικτύου EURDEP.

 • Ανασκόπηση των υφιστάμενων υποδομών ετοιμότητας και απόκρισης σε καταστάσεις πυρηνικής ή ραδιολογικής έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών της ΕΕ και των γειτονικών χωρών (Δεκέμβριος 2013)