Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΕκστρατεία Επιθεώρησης στις Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών Σεπτέμβριος 2017
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2017, θα διεξάγει εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών. Στα εν λόγω υποστατικά περιλαμβάνονται κρεοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, μονάδες παραγωγής, επεξεργασίας ή/και συσκευασίας κρεάτων, ψαριών, αλλαντικών, μπισκότων, φρούτων, λαχανικών κ.ά. καθώς και οινοποιεία, ζυθοποιεία, γαλακτοκομεία, μονάδες παραγωγής αναψυκτικών, χυμών και άλλα συναφή υποστατικά.

2. Η εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν σε εργαζόμενους στις εν λόγω βιομηχανίες και σκοπός της είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην εν λόγω οικονομική δραστηριότητα επί της ανάγκης λήψης προστατευτικών και προληπτικών μέτρων για τη μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων.

3. Η εκστρατεία αποσκοπεί στον έλεγχο συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου, μέτρων προστασίας και πρόληψης για τους κινδύνους που προέρχονται από τα αιχμηρά αντικείμενα, τις πτώσεις στο ίδιο επίπεδο και από ύψος, τα επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων και εξοπλισμών και τη διακίνηση πεζών και οχημάτων.

4. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται να ελεγχθεί κατά πόσο έχουν ετοιμαστεί Γραπτές Εκτιμήσεις Κινδύνου από τα κρεοπωλεία και ο βαθμός στον οποίο αξιοποιήθηκε το Διαδικτυακό Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου (OiRA), που ετοίμασε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, για τα εν λόγω υποστατικά και είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο δωρεάν.

5. Για σκοπούς πληροφόρησης, κατάλογος των σημείων ελέγχου μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις των βασικών κινδύνων και μέτρων προστασίας και πρόληψης, στα οποία εστιάζεται η φετινή εκστρατεία, επισυνάπτεται ως Παράρτημα.

6. Κατά την επιθεώρηση στα υποστατικά και στους χώρους εργασίας, εκτός από τα σημεία στα οποία εστιάζεται η φετινή εκστρατεία, θα ελέγχονται και άλλες πρόνοιες της Νομοθεσίας για ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

7. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει εκδώσει ενημερωτικό υλικό, το οποίο διατίθεται σε έντυπη μορφή από τα Κεντρικά Γραφεία και τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και σχετικός Πρακτικός Οδηγός για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για Μικρές Επιχειρήσεις όπου υπάρχει σχετικός Πίνακας Ελέγχου για τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλ. 22405617 / 22405676 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση etsekme@dli.mlsi.gov.cy.

29 Αυγούστου 2017

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Αρχείο Word Parartima.doc (87,71 Kb)