Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Νεαρά Πρόσωπα στην Εργασία

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΝεαρά Πρόσωπα στην Εργασία

Οι νέοι, οι οποίοι είτε εργάζονται είτε βρίσκονται σε χώρο εργασίας, επιχείρηση ή εγκατάσταση όπου διεξάγεται εργασία ή όπου μηχάνημα ευρίσκεται σε κίνηση ή λειτουργία, είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερους κίνδυνους για τη ζωή, την αρτιμέλεια, την υγεία και την ανάπτυξη τους. Οι κίνδυνοι αυτοί απορρέουν από την έλλειψη πείρας, από την έλλειψη επίγνωσης των υφιστάμενων κινδύνων ή από τη μη ολοκληρωμένη ανάπτυξη των νέων.

Ως εκ τούτου, η ανάθεση καθηκόντων στους νέους πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τις φυσικές τους ικανότητες, την περιέργεια και το ριψοκίνδυνο της ηλικίας, τη διάθεση τους για παιγνίδι που μπορεί να επιδεικνύουν και την επιθυμία τους να κάνουν την εργασία των μεγαλυτέρων.

Σύμφωνα με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία των Νέων) Κανονισμούς του 2012 (ΚΔΠ 77/2012), ο κάθε εργοδότης, ο οποίος απασχολεί νεαρό πρόσωπο σε χώρο εργασίας, υποστατικό, εγκατάσταση ή επιχείρηση, είτε με ημερομίσθιο είτε όχι, οφείλει να διασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στην ηλικία των νέων έτσι ώστε να προστατεύονται από την οικονομική εκμετάλλευση και από κάθε είδος εργασίας που ενδέχεται να βλάψει την ασφάλεια, την υγεία ή τη φυσική, την ψυχολογική, την ηθική ή την κοινωνική τους ανάπτυξη ή ακόμα να θέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή τους. Διευκρινίζεται ότι με βάση τους Κανονισμούς αυτούς «νέος» σημαίνει κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών που έχει σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας οριζόμενη από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Επίσης, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους Κανονισμούς αυτούς οποιοσδήποτε νέος εργοδοτείται ως μαθητευόμενος αυτός θεωρείται ως εργοδοτούμενος.

Οι πιο πάνω Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται για περιστασιακή ή σύντομης διάρκειας απασχόληση, η οποία δεν βλάπτει, δεν ζημιώνει και δεν είναι επικίνδυνη για τους έφηβους που απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση.

Για κάθε δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιούνται νέοι ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεση του μια γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στους οποίους μπορεί να εκτεθούν οι νέοι και οι οποίοι συνδέονται με την εργασία τους. Στην εκτίμηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνονται και οι ειδικοί κίνδυνοι που διατρέχει η ασφάλεια, η υγεία και η ανάπτυξη των νέων. Οι κίνδυνοι αυτοί αναφέρονται στο Παράρτημα Ι των πιο πάνω Κανονισμών. Για την καλύτερη προστασία των νέων κατά την εργασία τους απαγορεύεται πλήρως η εργοδότηση τους σε ένα σύνολο διαδικασιών που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ των υπό αναφορά Κανονισμών.

Με βάση την πιο πάνω γραπτή εκτίμηση των κινδύνων ο εργοδότης οφείλει να καθορίζει τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν και αν απαιτείται τα μέσα προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των νέων στην εργασία. Επίσης, στην εκτίμηση των κινδύνων θα πρέπει να καθορίζεται, μεταξύ άλλων, η φύση, ο βαθμός και η διάρκεια της έκθεσης στους φυσικούς, βιολογικούς ή χημικούς παράγοντες, όπως αυτοί καθορίζονται στο Παράρτημα Ι των πιο πάνω Κανονισμών, καθώς και ο βαθμός κατάρτισης και πληροφόρησης των νέων για τους κινδύνους που πιθανώς να αντιμετωπίσουν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

Επιπρόσθετα, οι νέοι πρέπει να εκπαιδεύονται από τον εργοδότη τους σε ασφαλείς τρόπους εκτέλεσης της εργασίας που τους ανατίθεται και για ένα χρονικό διάστημα, το οποίο εξαρτάται από την εργασία που αναλαμβάνουν, πρέπει να βρίσκονται κάτω από την καθοδήγηση και επίβλεψη κατάλληλου εκπαιδευμένου προσώπου.

Η πιο πάνω εκτίμηση θα πρέπει να ετοιμάζεται από τον εργοδότη προτού οι νέοι αρχίσουν την εργασία τους. Σε περίπτωση όπου νέος θα απασχοληθεί σε δραστηριότητα πολιτιστικής, καλλιτεχνικής, αθλητικής ή διαφημιστικής φύσεως τότε η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να υποβάλλεται στο Τμήμα Εργασίας μαζί με την αίτηση για έκδοση άδειας απασχόλησης παιδιού, η οποία απαιτείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 7 των περί Προστασίας των Νέων κατά την απασχόληση Νόμων του 2001 και 2012.

Περισσότερες πληροφορίες για την απασχόληση παιδιών και εφήβων μπορείτε να βρείτε στον Ενημερωτικό Οδηγό για την προστασία των Νέων που ετοίμασε το Τμήμα Εργασίας.


Η περί Προστασίας των Νέων στην Απασχόληση Νομοθεσία

Στις 19.2.2014, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διοργάνωσε Ημερίδα για ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τις πρόνοιες της εν θέματι νομοθεσίας, η οποία στοχεύει στην προστασία των νέων από την οικονομική εκμετάλλευση καθώς και από κάθε εργασία που ενδέχεται να βλάψει την ασφάλεια, την υγεία ή τη φυσική, τη ψυχολογική, την ηθική ή την κοινωνική τους ανάπτυξη ή ακόμη να θέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή τους.

Στην Ημερίδα παρευρέθηκαν ομιλητές από τα αρμόδια Τμήματα του Υπουργείου Εργασίας (Τμήμα Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας) καθώς και από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Συμμετείχαν στελέχη, εκπρόσωποι και λειτουργοί τηλεοπτικών / ραδιοφωνικών σταθμών καθώς και εταιρειών παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού (π.χ. διαφημιστικών ταινιών, τηλεοπτικών παραγωγών).

Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη ετοιμασίας και εφαρμογής σχετικής Γραπτής Εκτίμησης των Κινδύνων για κάθε παραγωγή στην οποία προγραμματίζεται η συμμετοχή νεαρών προσώπων. Στο τέλος της Ημερίδας, ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση με στόχο τη βελτίωση της πρακτικής εφαρμογής της νομοθεσίας με όφελος για την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία των νέων στην εργασία.

Πιο κάτω, ακολουθούν οι παρουσιάσεις της Ημερίδας-

1. Προστασία των Νέων στην Εργασία – Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
2. Περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση – Τμήμα Εργασίας
3. Παρουσίαση για τους Ανήλικους – Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Odigos_gia_prostasia_ton_neon.pdf

ptx Prostasia_ton_Neon_stin_Ergasia_Tmima_Epitheorisis_Ergasias.pptx

ptx Peri_Prostasias_ton_Neon_kata_tin_Apasxolisi_Tmima_Ergasias.pptx

ptx ANHLIKOI_PRESENTATION_Arxi_Radiotileorasis.pptx