Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
REACH > Παράρτημα XVII του Κανονισμού REACH / Απαγορεύσεις - Περιορισμοί Χημικών Ουσιών

REACHΠαράρτημα XVII του Κανονισμού REACH / Απαγορεύσεις - Περιορισμοί Χημικών Ουσιών

Το Παράρτημα XVII του Κανονισμού REACH τέθηκε σε ισχύ την 1.6.2009.

Σε αυτό το Παράρτημα περιλαμβάνονται όλοι οι περιορισμοί στη χρήση και διάθεση στην αγορά ορισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών, σε καθαρή μορφή, σε μείγμα ή σε αντικείμενο. Οι περιορισμοί μπορούν να ισχύουν και σε χημικές ουσίες για τις οποίες δεν απαιτείται καταχώριση, όπως για παράδειγμα ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες κάτω του ενός τόνου ετησίως ή για ορισμένα πολυμερή.

Ολόκληρο το περιεχόμενο του Παραρτήματος XVII είναι διαθέσιμο στις σελίδες 200-242 του ανεπίσημα ενοποιημένου κειμένου του Κανονισμού REACH.


Τροποποιήσεις Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACΗ σε σχέση με τους περιορισμούς / απαγορεύσεις χημικών ουσιών
 • Κανονισμός 552/2009/ΕΚ Τροποποιήσεις Παραρτήματος XVII
 • Κανονισμός 424/2009/ΕΚ (Παραφινέλαια, υγρά για αναπτήρες μπάρπεκιου)
 • Κανονισμός 425/2009/ΕΚ (Οργανοκασσιτερικές ενώσεις)
 • Κανονισμός 455/2009/ΕΚ (Διχλωρομεθάνιο)
 • Κανονισμός 207/2011/ΕΚ (Πενταβρωμιούχο παράγωγο του διφαινυλαιθέρα και PFOS)
 • Κανονισμός 366/2011/ΕΚ (Ακρυλαμίδιο)
 • Κανονισμός 494/2011/EK (Κάδμιο) (Διορθωτικό)
 • Κανονισμός 109/2012/ΕΚ (Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες και Τοξικές για την Αναπαραγωγή Ουσίες)
 • Κανονισμός 412/2012/ΕΚ (DMF)
 • Κανονισμός 835/2012/EK (Κάδμιο)
 • Κανονισμός 836/2012/EK (Μόλυβδος)
 • Κανονισμός 847/2012/EK (Υδράργυρος)
 • Κανονισμός 848/2012/EK (Ενώσεις φαινυλυδραργύρου)
 • Κανονισμός 126/2013/ΕΚ (Διάφορες καταχωρίσεις)
 • Κανονισμός 1272/2013/ΕΚ (Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες-ΠΑΥ)
 • Κανονισμός 301/2014/ΕΚ (Χρώμιο VI)
 • Κανονισμός 317/2014/EK (Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες και Τοξικές για την Αναπαραγωγή Ουσίες)
 • Κανονισμός 474/2014/EK (1,4-Διχλωροβενζόλιο)
 • Κανονισμός 628/2015/ΕΚ (Μόλυβδος)
 • Κανονισμός 217/2016/ΕΚ (Κάδμιο)
 • Κανονισμός 1017/2016/ΕΚ (Ανόργανα αμμωνιακά άλατα)
 • Κανονισμός 2235/2016/ΕΚ (Δισφαινόλη Α)
 • Κανονισμός 227/2017/ΕΚ (δις(πενταβρωμοφαινυλικός)αιθέρας - decaBDE)
 • Κανονισμός 1000/2017/EK (Yπερφθοροοκτανοϊκό οξύ – PFOA)
 • Κανονισμός 35/2018/ΕΚ (οκταμεθυλοκυκλοτετρασιλοξάνιο (D4) και δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνιο (D5))
 • Κανονισμός 588/2018/ΕΚ (1-μεθυλο-2-πυρρολιδόνη NMP)
 • Κανονισμός 589/2018/ΕΚ (Μεθανόλη)
 • Κανονισμός 1513/2018/EK (Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες και Τοξικές στην Αναπαραγωγή Χημικές Ουσίες)
 • Κανονισμός 2005/2018/ΕΚ (Φθαλικοί εστέρες)


Ο πλήρης κατάλογος με τους περιορισμούς/απαγορεύσεις χημικών ουσιών βρίσκεται εδώ.