Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Ποιότητα Αέρα Εσωτερικού Χώρου

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΠοιότητα Αέρα Εσωτερικού Χώρου

Κώδικας για την Ποιότητα Αέρα Εσωτερικού Χώρου (ΠΑΕΧ)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), ως η αρμόδια αρχή για επιτήρηση της εφαρμογής της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας, ετοίμασε Κώδικα για το πιο πάνω θέμα. Ο Κώδικας παρέχει τεχνική καθοδήγηση για τον ορθό εξαερισμό υποστατικών που χρησιμοποιούνται ως χώροι εργασίας και συγκεκριμένα για τους μη βιομηχανικούς εσωτερικούς χώρους εργασίας όπως είναι τα γραφεία, οι αίθουσες συνεδριάσεων, τα σχολεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι χώροι υγειονομικής περίθαλψης και τα καταστήματα.

Ο Κώδικας κρίνεται αναγκαίος ώστε να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στην υφιστάμενη περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία για τον εξαερισμό σε χώρους εργασίας, αφού οι σχετικοί Κανονισμοί θέτουν όρια κυρίως για βιομηχανικούς εσωτερικούς χώρους εργασίας.

Στον Κώδικα αρχικά γίνεται αξιολόγηση των κυριότερων βλαπτικών παραγόντων, που πιθανόν να υφίστανται στους εσωτερικούς χώρους εργασίας και ακολούθως, προτείνονται μέτρα για αποφυγή / έλεγχο των παραγόντων αυτών. Επίσης, ο Κώδικας περιέχει μέτρα για άμβλυνση του ελλιπούς εξαερισμού και της κακής ποιότητας του αέρα στους μη βιομηχανικούς εσωτερικούς χώρους εργασίας με σκοπό τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους.

Για την ετοιμασία του Κώδικα, το ΤΕΕ αξιοποίησε διεθνή βιβλιογραφία και σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Ο Κώδικας, όπως διαμορφώθηκε μετά τη δημόσια διαβούλευση και τη σχετική συζήτησή του στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, δημοσιεύτηκε στις 21.11.2014 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Παράρτημα Τρίτο, Μέρος Ι, αρ. 4833) με σχετικό Διάταγμα της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κ.Δ.Π. 519/2014).

Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με αρμόδιο Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405631 / 22405676.Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Diatagma_Poiotita_Aera_Esoterikou_Xorou.pdf