Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
CLP > Μητρώο Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων - Άρθρο 45 του CLP

CLPΜητρώο Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων - Άρθρο 45 του CLP

Σύμφωνα με την Περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσία, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει οριστεί ως η αρμόδια αρχή επιφορτισμένη με τη συγκέντρωση των πληροφοριών, περιλαμβανομένης της χημικής σύνθεσης, για τα μείγματα που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά και θεωρούνται επικίνδυνα, λόγω των επιπτώσεων τους στην ανθρώπινη υγεία (ερεθιστικά, τοξικά, επιβλαβή) ή λόγω των φυσικοχημικών τους επιπτώσεων (π.χ. διαβρωτικά, εύφλεκτα, οξειδωτικά).
Σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού CLP, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συλλέγει πληροφορίες για τη σύσταση των επικίνδυνων χημικών μειγμάτων (σκευασμάτων) που κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά με σκοπό την τήρηση αρχείου και τη δημιουργία Βάσης Δεδομένων.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των δεδομένων εδώ.
https://poisoncentres.echa.europa.eu/


ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ