Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Γενικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών και Αυτοεργοδοτουμένων - Δικαιώματα εργοδοτουμένων και τρίτων προσώπων

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΓενικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών και Αυτοεργοδοτουμένων - Δικαιώματα εργοδοτουμένων και τρίτων προσώπων

Γενικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών και Αυτοεργοδοτουμένων για την Ασφάλεια και Υγεία

Κάθε εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια, υγεία και ευημερία στην εργασία όλων των εργοδοτουμένων του. Επίσης πρέπει να διασφαλίζει, καθόσον είναι εύλογα εφικτό, ότι πρόσωπα που δεν εργοδοτούνται από αυτόν, αλλά μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες της επιχείρησής του δεν θα εκτίθενται σε κίνδυνο. Ανάλογες υποχρεώσεις ισχύουν και για κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο το οποίο υποχρεούται να προστατεύει τον εαυτό του και άλλα πρόσωπα που μπορεί να επηρεαστούν.

Δικαιώματα εργοδοτουμένων

Κάθε εργοδοτούμενος που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υπάρχει επικίνδυνη κατάσταση στο χώρο ή στο περιβάλλον εργασίας του, που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία του ιδίου ή άλλου προσώπου, μπορεί να ζητά, είτε ο ίδιος είτε μέσω των εκπροσώπων του, από το αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας, την επιθεώρηση του χώρου ή του περιβάλλοντος εργασίας του.

Δικαιώματα τρίτων προσώπων που επηρεάζονται από την εκτέλεση εργασιών

Κάθε πρόσωπο που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι δημιουργείται επικίνδυνη κατάσταση από την εκτέλεση εργασιών, η οποία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία του ιδίου, μπορεί να ζητά την επιθεώρηση των εργασιών από το αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας στην οποία εκτελούνται οι εργασίες αυτές.