Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ακτινοπροστασία > Εκδόσεις, Μελέτες, Εκθέσεις και Ενημερωτικά Εντυπα

ΑκτινοπροστασίαΕκδόσεις, Μελέτες, Εκθέσεις και Ενημερωτικά Εντυπα
Σημείωση: Στις 21.12.2018 και 28.12.2018 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η νέα νομοθεσία για Ακτινοπροστασία και Πυρηνική Ασφάλεια (safety) και Προστασία (security) που αποτελείται από:

Η νομοθεσία αυτή καταργεί και αντικαθιστά τους περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας Νόμους του 2002 έως 2017 (Ν. 115/(Ι)/2002, Ν. 8(Ι)/2009, Ν. 127(Ι)/2011 και Ν. 122(Ι)/2017), τέσσερις σειρές Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 494/2002, Κ.Δ.Π. 495/2002, Κ.Δ.Π. 497/2002 και Κ.Δ.Π. 30/2006) και δύο Γνωστοποιήσεις (Κ.Δ.Π. 591/2004 και Κ.Δ.Π. 592/2004).

Τα πιο κάτω έντυπα ενδεχομένως να περιλαμβάνουν αναφορές στην καταργηθείσα νομοθεσία και στις πλείστες των περιπτώσεων μπορεί να θεωρηθεί ότι μια αναφορά γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις της νέας νομοθεσίας. Η Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικαιροποιήσει σταδιακά τις αναφορές αυτές ή/και επανεκδώσει τα έντυπα.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10.1.2019

Ιονίζουσα ακτινοβολία
  • Γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής για τους Κινδύνους στην Υγεία και το Περιβάλλον (Scientific Committee on Health and Environmental Risks, SCHER) σχετικά με τους κινδύνους στην υγεία και το περιβάλλον από το απεμπλουτισμένο ουράνιο, η οποία υιοθετήθηκε κατά την 7η σύνοδο της ολομέλειας της SCHER στις 18.5.2010, μετά από δημόσια διαβούλευση.

Μη-ιονίζουσα ακτινοβολία