Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΚατασκευές - Περίφραξη Εργοταξίων

Η περίφραξη του εργοταξίου στοχεύει στην αποτελεσματική απομόνωση του χώρου των εργασιών, περιλαμβανομένων και των βοηθητικών χώρων αποθήκευσης υλικών και εξοπλισμού, ώστε ν’ αποτρέπεται η είσοδος σ’ αυτόν προσώπων τα οποία δεν έχουν εργασία. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η έκθεση σε κίνδυνο καθώς και η πρόκληση ατυχημάτων, επικίνδυνων συμβάντων ή/και επαγγελματικών ασθενειών σε πρόσωπα που μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο.

Η περίφραξη πρέπει να είναι κατάλληλη και ικανοποιητικής αντοχής σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία και ειδικά στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμούς του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015).

Το είδος της περίφραξης πρέπει να καθορίζεται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κάθε έργου με βάση τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας και τα αποτελέσματα της γραπτής εκτίμησης κινδύνου για κάθε εργοτάξιο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό έντυπο Περίφραξη Εργοταξίων.