Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΠρόγραμμα Επιθεωρήσεων

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η διεξαγωγή επιθεωρήσεων είναι το βασικό εργαλείο ελέγχου και επιβολής της συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας για την επίτευξη του διαχρονικού και βασικού στόχου του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που είναι η προστασία της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία, καθώς και η βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού στόχου για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας στον εργασιακό χώρο ετοιμάζει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και εφαρμόζει, μεταξύ άλλων, στοχευμένο Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων με σκοπό την προστασία των εργαζομένων και τη διασφάλιση του δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Πιο κάτω, παρουσιάζεται Συνοπτικό Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.  • 2019

  • 2020

  • 2021

  • 2022