Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Κατασκευές > Οικοδομικά Εργοτάξια- Προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΚατασκευές - Οικοδομικά Εργοτάξια- Προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας

Εργοτάξια Οικοδομών και Τεχνικών Έργων

Στα εργοτάξια οικοδομών και τεχνικών έργων, όπως είναι π.χ. τα εργοτάξια έργων οδοποιίας και αποχετευτικών έργων, εφαρμόζονται οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 172/2002).

Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου

Πριν από την έναρξη των εργασιών σε εργοτάξιο πρέπει να αποστέλλεται, στο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας στην οποία θα βρίσκεται το εργοτάξιο, το έντυπο ΤΕΕ-Ο-1 / DLI-B-1 της «εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου» από τον κύριο του έργου (ιδιοκτήτη) ή τον εργολάβο ολοκλήρου του έργου, στην περίπτωση που ανατίθεται η εκτέλεση του συνόλου των εργασιών στον ίδιο εργολάβο.

Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου, ο κύριος του έργου (ιδιοκτήτης) διασφαλίζει ότι ο ανάδοχος του έργου (μελετητής, επιβλέπων, εργολάβος) μεριμνά για την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας. Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας πρέπει να βρίσκονται στο εργοτάξιο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών. Μετά το πέρας των εργασιών ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη κατάλληλα ενημερωμένος.

Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα - Σχέδιο Ασφάλειας και υγείας

Συνήθεις Ελλείψεις που Εντοπίζονται

Α. Παρατηρήσεις που αφορούν στην εκπόνηση και εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας

1. Τα πλείστα Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) που ετοιμάζονται με βάση τις διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2002 δεν είναι επαρκή και κατάλληλα:

(i) Στο στάδιο της εκπόνησης της μελέτης του έργου δεν ετοιμάζεται το ΣΑΥ ως μέρος της όλης μελέτης του έργου. Το ΣΑΥ πρέπει να ετοιμάζεται παράλληλα με τη μελέτη του έργου και να ενσωματώνεται σ’ αυτή. Τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας περιλαμβανομένων των μεθόδων εργασίας, τεχνικών και διοικητικών μέτρων καθώς και άλλων διευθετήσεων πρέπει να ενσωματώνονται στα σχέδια, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους προκήρυξης των προσφορών και τους όρους ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου.

(ii) Ετοιμάζονται πολύ γενικά ΣΑΥ τα οποία αναφέρουν γενικά μέτρα για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Το ΣΑΥ πρέπει να ετοιμάζεται για κάθε συγκεκριμένο έργο και να καθορίζει ειδικά μέτρα και διαδικασίες για την αντιμετώπιση των κινδύνων που αναμένεται να δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. (Περισσότερες λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στο πιο κάτω Μέρος Β).

(iii) Το όνομα του προσώπου που συνέταξε το ΣΑΥ δεν αναφέρεται.

2. Το ΣΑΥ δεν είναι διαθέσιμο και η ενημέρωση των εμπλεκομένων για το ΣΑΥ δεν είναι επαρκής:

(i) To ολοκληρωμένο αντίγραφο του ΣΑΥ (στάδιο μελέτης–εκτέλεσης) πρέπει να είναι διαθέσιμο στον χώρο του εργοταξίου.

(ii) Οι εργολάβοι, υπεργολάβοι και αυτοεργοδοτούμενοι που εκτελούν εργασίες στο εργοτάξιο καθώς και άλλοι συντελεστές του έργου, περιλαμβανομένων των εκπρόσωπων της ομάδας επίβλεψης στο εργοτάξιο, όπως π.χ. Μηχανικοί και Τεχνικοί, πρέπει να είναι ενήμεροι για το περιεχόμενο του ΣΑΥ και ειδικά για το περιεχόμενο του ΣΑΥ που τους αφορά.

(iii) Τα τμήματα του ΣΑΥ που αναφέρονται σε εργασίες στις οποίες εμπλέκονται συντελεστές του έργου οι οποίοι είναι αλλοδαποί πρέπει να είναι μεταφρασμένα σε κατανοητή γλώσσα για αυτούς.

3. Το ΣΑΥ δεν εφαρμόζεται:

(i) Η εφαρμογή του ΣΑΥ και των καθορισμένων μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων καθώς και των καθορισμένων διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων δεν ελέγχονται. Δεν τηρούνται στοιχεία / πληροφορίες σε σχέση με τις επιθεωρήσεις ελέγχου εφαρμογής του ΣΑΥ και των καθορισμένων μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων, όπως π.χ. με τη συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων ελέγχου ή/και καταγραφή των παρατηρήσεων / αποτελεσμάτων των σχετικών επιθεωρήσεων ή/και ενημέρωση του ημερολογίου του εργοταξίου.

(ii) Η ομάδα επίβλεψης του έργου δεν λαμβάνει υπ΄ όψιν τις μεθόδους εργασίας και τα άλλα απαιτούμενα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που καθορίζονται στο ΣΑΥ.

(iii) Ο Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου (ΣυνΑΥ-Εκτέλεσης) δεν συντονίζει ή/και δεν εμπλέκεται στους ελέγχους εφαρμογής του ΣΑΥ σύμφωνα με τα καθήκοντα του όπως αυτά καθορίζονται από τη σχετική Νομοθεσία.

4. Το ΣΑΥ δεν αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την πρόοδο των εργασιών και τις τυχόν τροποποιήσεις που επέρχονται ή/και δεν τηρούνται στοιχεία για την αναπροσαρμογή του.

5. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) δεν καταρτίζεται. Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει πληροφορίες και χρήσιμα στοιχεία για τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες και να αναπροσαρμόζεται με την πρόοδο των εργασιών.

Β. Παρατηρήσεις που αφορούν στο περιεχόμενο του ΣΑΥ

1. Περιλαμβάνονται πολλές ασάφειες όπως:

(i) Τα ονόματα και τα στοιχεία των συντελεστών του έργου (π.χ. μελετητής, συντονιστής, εργολάβος και υπεργολάβοι) δεν αναφέρονται.

(ii) Περιλαμβάνονται εργασίες οι οποίες δε σχετίζονται με το συγκεκριμένο έργο (π.χ. εργασίες εκσκαφών σε έργα κατεδαφίσεων ή εργασίες αφαίρεσης αμιαντούχων υλικών σε έργα ανέγερσης νέων κτηρίων).

(iii) Γίνονται αναφορές σε οργανισμούς και αρμόδιες αρχές άλλων χώρων, καθώς επίσης και σε έντυπα ή/και οδηγίες αρμόδιων αρχών άλλων κρατών.

(iv) Γίνεται γενική αναφορά σε πρότυπα. Τα συγκεκριμένα πρότυπα που θα εφαρμοστούν στο έργο για το οποίο ετοιμάζεται δεν καθορίζονται.

2. Τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα καθώς και μέθοδοι εργασίας δεν καθορίζονται με σαφήνεια και επάρκεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων:

(i) Στα εισαγωγικά κεφάλαια περιγραφής των εργασιών καθώς και αναφοράς πληροφοριών για τον υφιστάμενο χώρο / περιβάλλον, μαζί με την περιγραφή γίνεται αναφορά στους κινδύνους και τα προτεινόμενα μέτρα με τρόπο που προκαλείται σύγχυση. Οι κίνδυνοι και τα προτεινόμενα μέτρα πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα και να περιλαμβάνονται στο μέρος που αφορά στις εκτιμήσεις κινδύνων ή και το Σχέδιο Δράσης.

(ii) Περιλαμβάνονται γενικές εκτιμήσεις κινδύνου και γενικά μέτρα. Οι εκτιμήσεις κινδύνου πρέπει να συνδέονται με τις εργασίες κατά φάση. Πρέπει να ετοιμάζονται εκτιμήσεις κινδύνου για τις θέσεις εργασίας και να καθορίζονται συγκεκριμένα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα καθώς και μέθοδοι εργασίας για τις θέσεις εργασίας.

(iii) Το χρονοδιάγραμμα εργασιών στο οποίο αναλύονται οι διάφορες φάσεις του έργου δεν περιλαμβάνεται. Πρέπει τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα καθώς και οι μέθοδοι εργασίας να καταγράφονται κατά φάση και να συνδέονται με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.

3. Τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα καθώς και άλλες διευθετήσεις για την αντιμετώπιση συνήθων και σοβαρών κινδύνων δεν περιλαμβάνονται, όπως:

(i) Οι διευθετήσεις για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας καθώς και ο χώρος αποθήκευσης των υλικών. Οι πιο πάνω διευθετήσεις καθώς και άλλες προσωρινές εγκαταστάσεις θα πρέπει να φαίνονται στο χωροταξικό σχέδιο του εργοταξίου.

(ii) Οι διευθετήσεις αποκομιδής των αχρήστων καθώς και επικίνδυνων υλικών.

(iii) Τα μέτρα προστασίας του κοινού δεν καθορίζονται π.χ. το είδος της περίφραξης του εργοταξίου και τα μέτρα προστασίας από πτώση υλικών κ.ά..

(iv) Οι διευθετήσεις για την τροχαία κίνηση, όπου αυτή επηρεάζεται από την εργασία καθώς και διευθετήσεις για τη διακίνηση πεζών εκτός του εργοταξίου.

4. Τα διοικητικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο δεν καθορίζονται όπως:

(i) Η διοικητική δομή για τη διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας του εργοταξίου. Η δομή αυτή πρέπει να είναι ενσωματωμένη στη διοικητική δομή του έργου και του εργοταξίου και να φαίνεται στο οργανόγραμμα της διεύθυνσης του έργου και του εργοταξίου.

(ii) Οι κανόνες του εργοταξίου. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται αντιγραφή της νομοθεσίας. Οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας καθώς και αναφορές σε Καθοδηγητικούς Οδηγούς Καλής Πρακτικής π.χ. του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), μπορούν να αποτελούν Παραρτήματα του ΣΑΥ στα οποία να γίνεται αναφορά και όχι το κυρίως περιεχόμενό του.

(iii) Οι διαδικασίες αναπροσαρμογής του ΣΑΥ. Πρέπει να ορίζεται το αρμόδιο πρόσωπο και διαδικασίες για την αναπροσαρμογή του ΣΑΥ σύμφωνα με τις επερχόμενες αλλαγές πριν την εκτέλεση των εργασιών.

(iv) Οι απαιτήσεις καθώς και οι διαδικασίες εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού του εργοταξίου για τα θέματα ασφάλειας και υγείας περιλαμβανομένων των κινδύνων που τυχόν να αντιμετωπίσουν και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

(v) Τα κριτήρια επιλογής των εργολάβων, υπεργολάβων και εξειδικευμένου προσωπικού, όπου αυτό απαιτείται.

(vi) Οι διαδικασίες ελέγχου εφαρμογής του ΣΑΥ και των απαιτούμενων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων.

Γ. Αρμόδια Πρόσωπα εκπόνησης ΣΑΥ

1. Το ΣΑΥ εκπονείται από τον Συντονιστή για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (ΣυνΑΥ-Μελέτης). Ο ΣυνΑΥ-Μελέτης μπορεί να αναθέσει τη κατάρτιση του ΣΑΥ σε άλλο αρμόδιο πρόσωπο. Τα πιο πάνω προνοούνται από τις διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2002. Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση το ΣΑΥ καταρτίζεται σε συνεργασία με τους άλλους συντελεστές του έργου.

2. Ο ΣυνΑΥ-Μελέτης πρέπει να έχει τα προσόντα που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία.

3. Σε περίπτωση που η εκπόνηση του ΣΑΥ ανατίθεται σε εξωτερικό σύμβουλο ο οποίος δεν αποτελεί μέρος της ομάδας μελέτης του έργου ή/και δεν είναι εργοδοτούμενος του μελετητή θα πρέπει αυτός να:
  • είναι εγκεκριμένος από τον Αρχιεπιθεωρητή για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης των κινδύνων σύμφωνα με τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002.
  • έχει τα προσόντα που απαιτούνται για τον ΣυνΑΥ-Μελέτης.

4. Το ΣΑΥ (στάδιο εκτέλεσης) συμπληρώνεται και αναπτύσσεται πριν την έναρξη των εργασιών από το ΣυνΑΥ-Εκτέλεσης ή στη περίπτωση που δεν εφαρμόζεται η υποχρέωση ορισμού ΣυνΑΥ-Εκτέλεσης από τον εργολάβο ο οποίος αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου. Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση το ΣΑΥ (στάδιο εκτέλεσης) συμπληρώνεται σε συνεργασία με τους άλλους συντελεστές του έργου.

5. Ο ΣυνΑΥ-Εκτέλεσης πρέπει να έχει τα προσόντα που καθορίζονται στους περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμούς του 2002.

6. Ανάλογα με την πιο πάνω παράγραφο 3, στην περίπτωση που η συμπλήρωση του ΣΑΥ (στάδιο Εκτέλεσης) ανατίθεται σε εξωτερικό σύμβουλο, ο οποίος δεν ανήκει στην ομάδα μελέτης ή/και στο προσωπικό του επιβλέποντα ή/και του εργολάβου, αυτός θα πρέπει να:
  • είναι εγκεκριμένος από τον Αρχιεπιθεωρητή για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης των κινδύνων.
  • έχει τα προσόντα που απαιτούνται για τον ΣυνΑΥ-Εκτέλεσης.

7. Το Μητρώο των εγκεκριμένων προσώπων για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης των κινδύνων είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli

Σχετικοί Οδηγοί

Στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ www.mlsi.gov.cy/dli υπάρχουν δημοσιευμένοι οι πιο κάτω σχετικοί Οδηγοί για το περιεχόμενο του ΣΑΥ, τη σύνταξή του, καθώς και την Καλή Πρακτική διαχείρισης των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα και τις συμβάσεις ανάθεσης της μελέτης και εκτέλεσης έργων:

1. Οδηγός Καλής Πρακτικής για τα Κατασκευαστικά Έργα.
2. Οδηγός για το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας σε Κατασκευαστικά έργα.
3. Τα πέντε βήματα σύνταξης Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας.
4. Οδηγός για Συμβάσεις στον τομέα των Κατασκευών.


ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ
ΣΑΥ: Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
ΦΑΥ: Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
ΣυνΑΥ-Εκτέλεσης: Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου
ΣυνΑΥ-Μελέτης: Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου
ΤΕΕ: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασία