Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Έντυπα και Αιτήσεις > Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Γνωστοποίηση Εργατικού Ατυχήματος

Έντυπα και ΑιτήσειςΑσφάλεια και Υγεία στην Εργασία - Γνωστοποίηση Εργατικού Ατυχήματος
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων)
Κανονισμοί του 2007 και 2017.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Καθοδηγητικό Σημείωμα και Γενικές Πληροφορίες

1. Τι είναι ατύχημα;
Σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς, ως ατύχημα ορίζεται κάθε ασυνεχές (στιγμιαίο) συμβάν το οποίο προκαλεί σωματική ή διανοητική βλάβη ή απώλεια ζωής σε:
(α) εργοδοτούμενο ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, κατά την διάρκεια της εργασίας του ή κατά τη διάρκεια της συνήθους διαδρομής μεταξύ της οικίας και του τόπου εργασίας του˙
(β) πρόσωπο που βρίσκεται εκτός εργασίας κατά την ώρα του συμβάντος και εφόσον το συμβάν προκύπτει από ενέργειες ή παραλείψεις που πηγάζουν από τη διεύθυνση ή τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων σε εργασία.
2. Ποια ατυχήματα είναι γνωστοποιήσιμα;
Γνωστοποιήσιμο είναι οποιοδήποτε ατύχημα το οποίο:
(α) στην περίπτωση που αφορά εργοδοτούμενο πρόσωπο ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο του προκαλεί απώλεια ζωής ή το καθιστά ανίκανο να εκτελεί τη συνηθισμένη του εργασία στην οποία εργοδοτείται ή απασχολείται, για τέσσερις (4) ή περισσότερες ημερολογιακές ημέρες, εξαιρουμένης της ημέρας του ατυχήματος˙
(β) στην περίπτωση που αφορά πρόσωπο που βρίσκεται εκτός εργασίας, του προκαλεί απώλεια ζωής

3. Ποια ατυχήματα δεν είναι γνωστοποιήσιμα - εξαιρέσεις;
(α) ατυχήματα που προκύπτουν από εσκεμμένους τραυματισμούς ή αυτοτραυματισμούς˙
(β) ατυχήματα που έχουν παθολογικά αίτια (π.χ καρδιακά, εγκεφαλικά επεισόδια κλπ).
(γ) μη θανατηφόρα ατυχήματα σε κληρωτούς στρατιώτες, εφέδρους και εθνοφύλακες κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων
(γ) όλα τα ατυχήματα που συμβαίνουν σε:
i. πρόσωπα που εργοδοτούνται σε πλοία και αεροσκάφη που ταξιδεύουν
ii. πρόσωπα εκτός εργασίας κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων
iii. πρόσωπα εκτός εργασίας (ασθενείς) κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων ιατρικής φύσης
iv. πρόσωπα εκτός εργασίας κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων διασκέδασης ή αναψυχής
4. Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την γνωστοποίηση των ατυχημάτων;
(α) στην περίπτωση που αφορά εργοδοτούμενο πρόσωπο, ο εργοδότης του
(β) στην περίπτωση που αφορά αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, το ίδιο το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, όταν πρόκειται για μη θανατηφόρο ατύχημα, ή ο πλησιέστερος συγγενής του, όταν πρόκειται για θανατηφόρο ατύχημα
(γ) στην περίπτωση που αφορά πρόσωπο που βρίσκεται εκτός εργασίας, το πρόσωπο που έχει τον έλεγχο στο χώρο εργασίας όπου συνέβηκε το ατύχημα ή το πρόσωπο που διευθύνει ή διεξάγει τις δραστηριότητες στο χώρο αυτό.

5. Πού και πώς γνωστοποιούνται τα ατυχήματα;
5.1 Αποτελεί υποχρέωση του υπεύθυνου για τη γνωστοποίηση προσώπου, σε πρώτο στάδιο, να ενημερώνει αμέσως το αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας όπου συνέβηκε το ατύχημα, με τον πιο γρήγορο πρακτικό τρόπο π.χ. τηλεφωνικά ή με τηλεομοιότυπο. Ακολούθως και εντός 15 ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος, το ατύχημα θα πρέπει να γνωστοποιείται και γραπτώς με τους πιο κάτω τρόπους:
(α) με τη συμπλήρωση και υποβολή του εντύπου γνωστοποίησης ατυχήματος το οποίο αποτελεί μέρος του Κοινού Εντύπου «Αίτηση για Επίδομα Σωματικής Βλάβης / Γνωστοποίηση Ατυχήματος». Το κοινό έντυπο θα πρέπει να υποβάλλεται στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας, είτε απευθείας ή μέσω του αντίστοιχου Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το κοινό έντυπο είναι διαθέσιμο στα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και στα Επαρχιακά Γραφεία Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(β) με τη συμπλήρωση και υποβολή του εντύπου γνωστοποίησης ΤΕΕ-Α-1/DLI-A-1, στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας. Το έντυπο αυτό είναι διαθέσιμο στα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και στην επίσημη Ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
5.2 Στην περίπτωση που το έντυπο γνωστοποίησης του ατυχήματος παραληφθεί στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας ή Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με καθυστέρηση πέραν των 15 ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος, τότε το υπεύθυνο πρόσωπο ενδέχεται είτε να προειδοποιηθεί με επιστολή, αν παραβαίνει εν αγνοία του για πρώτη φορά τη νομοθεσία ή να διωχτεί ποινικά.

5. Περισσότερες πληροφορίες

Για οποιεσδήποτε άλλες διευκρινίσεις ή πληροφορίες που αφορούν τη συμπλήρωση του εντύπου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας στα πιο κάτω τηλέφωνα :
Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Λευκωσίας: 22879191, 22879184
Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Λεμεσού: 25827200, 25827215
Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Λάρνακας: 24805327, 24805316
Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Πάφου: 26822715, 26822716
Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Αμμοχώστου: 23819750, 23819754


11.2017.doc Koino Entipo YKA-TEE - ekdosi 21.11.2017.doc