Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Νόσων

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΓνωστοποίηση Επαγγελματικών Νόσων

1. Ποιες ασθένειες είναι γνωστοποιήσιμες;

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, γνωστοποιήσιμη είναι οποιαδήποτε ασθένεια η οποία διαπιστώθηκε ότι έχει προσβάλει εργοδοτούμενο, ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του και αναφέρεται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Ασθενειών) Κανονισμών του 2007.

2. Ποιες ασθένειες θεωρούνται ως επαγγελματικές;

Επαγγελματική ασθένεια θεωρείται η ασθένεια η οποία προκαλείται από την έκθεση σε κίνδυνους του εργασιακού περιβάλλοντος και περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Παραρτήματος Ι ή στον κατάλογο του Παραρτήματος ΙΙ των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Ασθενειών) Κανονισμών του 2007 σε περίπτωση που αποδειχθεί η προέλευση και ο επαγγελματικός της χαρακτήρας. Η επαγγελματική ασθένεια πρέπει πάντοτε να συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική δραστηριότητα του επηρεαζόμενου προσώπου.

3. Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την γνωστοποίηση των ασθενειών;

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας, υπεύθυνος για τη γνωστοποίηση των ασθενειών, είναι ο εργοδότης που πιστεύει, ή υποπτεύεται, ή κατέχει ιατρική βεβαίωση, ότι έχει εκδηλωθεί περίπτωση ασθένειας σε εργοδοτούμενο του πρόσωπο, το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο το οποίο πιστεύει, ή υποπτεύεται, ή πληροφορείται από εγγεγραμμένο ιατρό ότι υποφέρει από ασθένεια, ο ιατρός που διαγιγνώσκει, ή πιστεύει, ή υποπτεύεται ότι πρόσωπο στην εργασία πάσχει από ασθένεια και οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, ο οποίος στα πλαίσια διεξαγωγής των δραστηριοτήτων του συλλέγει στοιχεία για ασθένειες προσώπων στην εργασία.

Η υποβολή αίτησης από τον εργοδοτούμενο που υπέστη επαγγελματική ασθένεια στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εξασφάλιση επιδόματος σωματικής βλάβης, ή σύνταξης αναπηρίας, δεν απαλλάσσει τον εργοδότη, ή το ιατρό αντίστοιχα από τη νομική υποχρέωση που έχει να γνωστοποιεί την ασθένεια.

4. Πού και πώς γνωστοποιούνται οι ασθένειες;

Οι ασθένειες πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως γραπτώς, με τη χρήση του εντύπου γνωστοποίησης ασθένειας στον αρμόδιο Επιθεωρητή της περιοχής της οποίας βρίσκεται ο τόπος εργοδότησης του επηρεαζόμενου προσώπου ή στον Σύμβουλο Ιατρό Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι πληροφορίες που πρέπει να καταχωρούνται στο έντυπο απαιτούνται με βάση τις διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων και Κανονισμών.

Το έντυπο γνωστοποίησης του εργοδότη και το έντυπο γνωστοποίησης του Ιατρού θα πρέπει να συμπληρώνονται και να στέλνονται ή να παραδίδονται στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας όπου εκδηλώθηκε η ασθένεια, ή στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Οι θανατηφόρες ή σοβαρές ασθένειες πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως τηλεφωνικά στον αρμόδιο Επιθεωρητή του Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας ή στο Σύμβουλο Ιατρό Εργασίας στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

5. Περισσότερες πληροφορίες

Για οποιεσδήποτε άλλες διευκρινίσεις ή πληροφορίες που αφορούν τη συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα αρμόδια Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας ή στον Σύμβουλο Ιατρό Εργασίας στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας