ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία


Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιθυμεί να ενημερώσει κάθε επηρεαζόμενο πρόσωπο ότι από 1.1.2015, με βάση τα σχετικά Διατάγματα K.Δ.Π. 397/2014 και 490/2014 που δημοσιεύτηκαν στις 22.8.2014 και 31.10.2014 αντίστοιχα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα ισχύουν τα ακόλουθα τέλη για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα:

ΜΕΡΟΣ Α - Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια

A/A
Υπηρεσία
Ποσό
1.
Εξέταση αίτησης για έκδοση βεβαίωσης
€40

To πιο πάνω τέλος θα καταβάλλεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας μαζί με τη σχετική αίτηση με την οποία ο αιτητής θα ζητεί την έκδοση βεβαίωσης με βάση τον περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2011. Για τη σχετική αίτηση πατήστε εδώ.

ΜΕΡΟΣ Β - Λειτουργοί Ασφάλειας


Α/Α
Υπηρεσία
Ποσό
1.
Εξέταση αίτησης για έγκριση
€85

Το πιο πάνω τέλος θα καταβάλλεται με την αίτηση που προσκομίζει ο κάθε αιτητής (εργοδότης) στο Τμήμα. Για τη σχετική αίτηση για έγκριση διορισμού Λειτουργού Ασφάλειας σε Οργανισμό του Δημόσιου Τομέα πατήστε εδώ. Για τη σχετική αίτηση για έγκριση διορισμού Λειτουργού Ασφάλειας σε Οργανισμό ή Εταιρεία του Ιδιωτικού/Ημικρατικού Τομέα πατήστε εδώ.

ΜΕΡΟΣ Γ - Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης των Κινδύνων (ΕΞΥΠΠ)


Α/Α
Υπηρεσία
Ποσό
1.
Δήλωση συμμετοχής σε γραπτές εξετάσεις για διαπίστωση της πολύ καλής γνώσης της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσίας
€80
2.
Εξέταση αίτησης για έγκριση ΕΞΥΠΠ
€150
3.
Ετήσιο τέλος άσκησης επαγγέλματος ΕΞΥΠΠ
€20

1. Το τέλος για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις για διαπίστωση της πολύ καλής γνώσης της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσίας θα καταβάλλεται με την αίτηση που προσκομίζει ο κάθε αιτητής στο Τμήμα. Για τη σχετική αίτηση πατήστε εδώ.

2. Το τέλος για εξέταση της αίτησης για έγκριση προσώπου ως ΕΞΥΠΠ (ή για επανέγκριση υφιστάμενου ΕΞΥΠΠ) θα καταβάλλεται με την αίτηση που προσκομίζει ο κάθε αιτητής στο Τμήμα. Για τη σχετική αίτηση πατήστε εδώ.

3. Το τέλος για την ετήσια άσκηση επαγγέλματος ΕΞΥΠΠ θα καταβάλλεται το πρώτο δίμηνο εκάστου έτους κατά το οποίο ο ΕΞΥΠΠ τυγχάνει της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή, σε ειδικό έντυπο. Για το σχετικό έντυπο πατήστε εδώ.

ΜΕΡΟΣ Δ - Διερεύνηση Εργατικών Ατυχημάτων


Α/Α
Υπηρεσία
Ποσό
1.
Απλή διερεύνηση – Συνοπτική έκθεση διερεύνησης
€130
2.
Πλήρης διερεύνηση – Πλήρης έκθεση διερεύνησης
€400

Τα πιο πάνω τέλη θα καταβάλλονται από τον δικαιούχο εφόσον υποβάλει στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σχετική αίτηση με την οποία θα ζητεί πληροφορίες σε μορφή έκθεσης για συγκεκριμένο ατύχημα και ενημερωθεί γραπτώς ότι η έκθεση είναι έτοιμη. Για τη σχετική αίτηση πατήστε εδώ.

Σημειώνονται σχετικά τα πιο κάτω:

1. Η υποβολή αίτησης δεν δημιουργεί υποχρέωση στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για ετοιμασία έκθεσης διερεύνησης. Η απόφαση για ετοιμασία ή όχι έκθεσης διερεύνησης επαφίεται στο Τμήμα σύμφωνα με εσωτερικά υπηρεσιακά κριτήρια.

2. Η έκταση της έκθεσης διερεύνησης (συνοπτική ή πλήρης) και κατά συνέπεια το ύψος του ποσού που θα πρέπει να καταβληθεί ως τέλος αποφασίζεται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και καθορίζεται σύμφωνα με εσωτερικά υπηρεσιακά κριτήρια.

3. Δικαιούχο πρόσωπο, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία, είναι οποιοδήποτε πρόσωπο έχει επηρεαστεί από το ατύχημα ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του.

4. Η αίτηση υποβάλλεται με την κατάλληλη συμπλήρωση και υποβολή εγκεκριμένου εντύπου σε πρωτότυπη μορφή στο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας όπου συνέβηκε το ατύχημα. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος, www.mlsi.gov.cy/dli

ΜΕΡΟΣ Ε – Εργασίες σχετικές με μόνωση ή επάλειψη αμιάντου

Α/Α
Υπηρεσία
Ποσό
1.
Εξέταση αίτησης για παραχώρηση άδειας εκτέλεσης εργασιών σχετικών με μόνωση ή επάλειψη αμιάντου
€140


Το πιο πάνω τέλος θα καταβάλλεται με την αίτηση που προσκομίζει ο κάθε αιτητής στο Τμήμα. Για τη σχετική αίτηση πατήστε εδώ.

Οι Πληρωμές όλων των πιο πάνω τελών (ΜΕΡΟΣ Α, Β, Γ, Δ και Ε) θα γίνονται είτε στο Λογιστήριο του Τμήματος (Κεντρικά Γραφεία, στην οδό Απελλή 12, Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία), είτε με επιταγή που θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 1493 Λευκωσία. Για κάθε πληρωμή, θα εκδίδεται σχετική απόδειξη.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2020
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής