Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Τέλη για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΤέλη για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιθυμεί να ενημερώσει κάθε επηρεαζόμενο πρόσωπο ότι βάσει των πιο κάτω Διαταγμάτων
    Διάταγμα της 19.11.2021 (Κ.Δ.Π. 466/2021), από 1.1.2022 (για το Μέρος Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, και Ζ),
    Διάταγμα της 21.2.2020 (Κ.Δ.Π. 62/2020), από 21.2.2020 (για το Μέρος Η),
    Διάταγμα της 31.10.2014 (Κ.Δ.Π. 490/2014), από 1.1.2015 (για το Μέρος Θ),

ισχύουν τα ακόλουθα τέλη για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα:


ΜΕΡΟΣ Α - Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια

A/A
Υπηρεσία
Ποσό
1.
Εξέταση αίτησης για έκδοση βεβαίωσης
€40

To πιο πάνω τέλος θα καταβάλλεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας μαζί με τη σχετική αίτηση με την οποία ο αιτητής θα ζητεί την έκδοση βεβαίωσης με βάση τον περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2011. Για τη σχετική αίτηση πατήστε εδώ.

ΜΕΡΟΣ Β - Λειτουργοί Ασφάλειας


Α/Α
Υπηρεσία
Ποσό
1.
Εξέταση αίτησης για έγκριση
€85

Το πιο πάνω τέλος θα καταβάλλεται με την αίτηση που προσκομίζει ο κάθε αιτητής (εργοδότης) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Για τη σχετική αίτηση για έγκριση διορισμού Λειτουργού Ασφάλειας σε Οργανισμό του Δημόσιου Τομέα πατήστε εδώ. Για τη σχετική αίτηση για έγκριση διορισμού Λειτουργού Ασφάλειας σε Οργανισμό ή Εταιρεία του Ιδιωτικού/Ημικρατικού Τομέα πατήστε εδώ.

ΜΕΡΟΣ Γ - Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης των Κινδύνων (ΕΞΥΠΠ)


Α/Α
Υπηρεσία
Ποσό
1.
Δήλωση συμμετοχής σε γραπτές εξετάσεις για διαπίστωση της πολύ καλής γνώσης της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσίας
€80
2.
Εξέταση αίτησης για έγκριση ΕΞΥΠΠ
€150
3.
Ετήσιο τέλος άσκησης επαγγέλματος ΕΞΥΠΠ
€170
4.
Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής Υποψηφίου για έγκριση ως ΕΞΥΠΠ, του οποίου η αίτηση απορρίφθηκε
€400

1. Το τέλος για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις για διαπίστωση της πολύ καλής γνώσης της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσίας θα καταβάλλεται με την αίτηση που προσκομίζει ο κάθε αιτητής στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Για τη σχετική αίτηση πατήστε εδώ.

2. Το τέλος για εξέταση της αίτησης για έγκριση προσώπου ως ΕΞΥΠΠ (ή για επανέγκριση υφιστάμενου ΕΞΥΠΠ) θα καταβάλλεται με την αίτηση που προσκομίζει ο κάθε αιτητής στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Για τη σχετική αίτηση πατήστε εδώ.

3. Το τέλος για την ετήσια άσκηση επαγγέλματος ΕΞΥΠΠ θα καταβάλλεται εντός του πρώτου διμήνου εκάστου έτους κατά το οποίο ο ΕΞΥΠΠ τυγχάνει της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή, μέσω της ιστοσελίδας JCCsmart με χρήση του σχετικού αριθμού αναφοράς που αποστέλλεται στο κάθε Πρόσωπο.


ΜΕΡΟΣ Δ - Διερεύνηση Εργατικών Ατυχημάτων


Α/Α
Υπηρεσία
Ποσό
1.
Απλή διερεύνηση – Συνοπτική έκθεση διερεύνησης
€135
2.
Πλήρης διερεύνηση – Πλήρης έκθεση διερεύνησης
€410

Τα πιο πάνω τέλη θα καταβάλλονται από τον δικαιούχο εφόσον υποβάλει στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σχετική αίτηση με την οποία θα ζητεί πληροφορίες σε μορφή έκθεσης για συγκεκριμένο ατύχημα και ενημερωθεί γραπτώς ότι η έκθεση είναι έτοιμη. Για τη σχετική αίτηση πατήστε εδώ.

Σημειώνονται σχετικά τα πιο κάτω:

1. Η υποβολή αίτησης δεν δημιουργεί υποχρέωση στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για ετοιμασία έκθεσης διερεύνησης. Η απόφαση για ετοιμασία ή όχι έκθεσης διερεύνησης επαφίεται στο Τμήμα σύμφωνα με εσωτερικά υπηρεσιακά κριτήρια.

2. Η έκταση της έκθεσης διερεύνησης (συνοπτική ή πλήρης) και κατά συνέπεια το ύψος του ποσού που θα πρέπει να καταβληθεί ως τέλος αποφασίζεται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και καθορίζεται σύμφωνα με εσωτερικά υπηρεσιακά κριτήρια.

3. Δικαιούχο πρόσωπο, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία, είναι οποιοδήποτε πρόσωπο έχει επηρεαστεί από το ατύχημα ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του.

4. Η αίτηση υποβάλλεται με την κατάλληλη συμπλήρωση και υποβολή εγκεκριμένου εντύπου σε πρωτότυπη μορφή στο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας όπου συνέβηκε το ατύχημα. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.


ΜΕΡΟΣ Ε - Διερεύνηση Επικίνδυνων Συμβάντων

Α/Α
Υπηρεσία
Ποσό
1.
Απλή διερεύνηση – Συνοπτική έκθεση διερεύνησης
€120
2.
Πλήρης διερεύνηση – Πλήρης έκθεση διερεύνησης
€390

Τα πιο πάνω τέλη θα καταβάλλονται από τον δικαιούχο εφόσον υποβάλει στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σχετική αίτηση με την οποία θα ζητεί πληροφορίες σε μορφή έκθεσης για συγκεκριμένο επικίνδυνο συμβάν και ενημερωθεί γραπτώς ότι η έκθεση είναι έτοιμη. Για τη σχετική αίτηση πατήστε εδώ.

Σημειώνονται σχετικά τα πιο κάτω:

1. Σύμφωνα με την περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία, η υποβολή αίτησης δεν δημιουργεί υποχρέωση στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για ετοιμασία έκθεσης διερεύνησης. Η απόφαση για ετοιμασία ή όχι έκθεσης διερεύνησης επαφίεται στο Τμήμα σύμφωνα με εσωτερικά υπηρεσιακά κριτήρια που καθορίστηκαν και εφαρμόζονται.

2. Η έκταση της έκθεσης διερεύνησης (συνοπτική ή πλήρης) και κατά συνέπεια το ύψος του ποσού που θα πρέπει να καταβληθεί ως τέλος αποφασίζεται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και καθορίζεται σύμφωνα με εσωτερικά υπηρεσιακά κριτήρια.

3. Δικαιούχο πρόσωπο, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία, είναι οποιοδήποτε πρόσωπο έχει επηρεαστεί από το επικίνδυνο συμβάν ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του.

4. Το σχετικό έντυπο - αίτηση είναι διαθέσιμο στα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.


ΜΕΡΟΣ ΣΤ - Εκθέσεις Επαγγελματικών Ασθενειών

Α/Α
Υπηρεσία
Ποσό
1.
Απλή διερεύνηση – Συνοπτική έκθεση διερεύνησης
€180
2.
Πλήρης διερεύνηση – Πλήρης έκθεση διερεύνησης
€715

Τα πιο πάνω τέλη θα καταβάλλονται από τον δικαιούχο εφόσον υποβάλει στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σχετική αίτηση με την οποία θα ζητεί πληροφορίες σε μορφή έκθεσης για συγκεκριμένη επαγγελματική ασθένεια ή άλλη ασθένεια μη γνωστοποιήσιμη που πιθανόν να έχει προκληθεί από κινδύνους του εργασιακού περιβάλλοντος. Η καταβολή τέλους αποτελεί προϋπόθεση για την ετοιμασία και αποστολή της έκθεσης και πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη της όλης διαδικασίας. Για τη σχετική αίτηση πατήστε εδώ.


ΜΕΡΟΣ Ζ - Παροχείς Προγραμμάτων Κατάρτισης στις Πρώτες Βοήθειες

Α/Α
Υπηρεσία
Ποσό
1.
Έγκριση νέου Παροχέα
€700
2.
Ανανέωση υφιστάμενου Παροχέα
€295

Τα πιο πάνω τέλη θα καταβάλλονται με την αίτηση που προσκομίζει ο κάθε αιτητής στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Για τη σχετική αίτηση πατήστε εδώ. Η καταβολή τέλους αποτελεί προϋπόθεση για εξέταση ή επαναξιολόγηση της αίτησης Παροχέα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτής και πρέπει να συνοδεύεται με την συμπλήρωση του εντύπου για καταβολή τέλους.


ΜΕΡΟΣ Η - Εγγραφή Υποστατικών, Εγκαταστάσεων, Επιχειρήσεων και Χώρων Εργασίας - Έκδοση ή Eπανέκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής

Α/Α
Υπηρεσία
Ποσό
1.
Εξέταση αίτησης για έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής
€220
2.
Εξέταση αίτησης για επανέκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής
€175

Το πιο πάνω τέλος θα καταβάλλεται με την αίτηση που προσκομίζει ο κάθε αιτητής (εργοδότης ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Για τη σχετική αίτηση για έκδοση ή επανέκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής πατήστε εδώ.

ΜΕΡΟΣ Θ – Εργασίες σχετικές με μόνωση ή επάλειψη αμιάντου

Α/Α
Υπηρεσία
Ποσό
1.
Εξέταση αίτησης για παραχώρηση άδειας εκτέλεσης εργασιών σχετικών με μόνωση ή επάλειψη αμιάντου
€140

Το πιο πάνω τέλος θα καταβάλλεται με την αίτηση που προσκομίζει ο κάθε αιτητής στο Τμήμα. Για τη σχετική αίτηση πατήστε εδώ.

Οι Πληρωμές όλων των πιο πάνω τελών (ΜΕΡΟΣ Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η και Θ), με εξαίρεση του Ετήσιου τέλους άσκησης επαγγέλματος ΕΞΥΠΠ, γίνονται είτε στο Λογιστήριο του Τμήματος (Κεντρικά Γραφεία, στην οδό Απελλή 12, Άγιοι Ομολογητές, 1080 Λευκωσία), είτε με επιταγή που θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τ.Θ. 24855, 1304 Λευκωσία. Για κάθε πληρωμή, θα εκδίδεται σχετική απόδειξη.


ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ