Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Ειδοποιήσεις Βελτίωσης, Απαγόρευσης και Προσφυγές

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΕιδοποιήσεις Βελτίωσης, Απαγόρευσης και Προσφυγές

Οι Επιθεωρητές όταν διαπιστώνουν παραβάσεις της νομοθεσίας σε χώρους εργασίας μπορούν να εκδίδουν Ειδοποίηση Βελτίωσης ή Ειδοποίηση Απαγόρευσης ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι έχει αδικηθεί με οποιαδήποτε Ειδοποίηση Βελτίωσης ή Απαγόρευσης μπορεί να προσφύγει, μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της Ειδοποίησης, στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να υποβάλει αίτηση για ανάκληση ή για τροποποίηση της Ειδοποίησης. Η Ειδοποίηση εξακολουθεί να ισχύει εκτός αν τροποποιηθεί ή ανακληθεί από τον Υπουργό.