Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Κατασκευές > Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΚατασκευές - Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια

Προσωρινό ή κινητό εργοτάξιο σημαίνει κάθε εργοτάξιο όπου πραγματοποιούνται εργασίες οικοδομικές και έργα μηχανικών κατασκευών και περιλαμβάνει σύμφωνα με το Παράρτημα Ι των πιο πάνω Κανονισμών τα ακόλουθα:
  • Εκσκαφές και Χωματουργικές Εργασίες
  • Κατασκευές
  • Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση προκατασκευασμένων στοιχείων
  • Διαμόρφωση ή Εξοπλισμό
  • Μετατροπές, Ανακαινίσεις, Επισκευές, Διαλύσεις και Κατεδαφίσεις, συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών αφαίρεσης υλικών με αμίαντο.
  • Έκτακτη Συντήρηση και Τακτική Συντήρηση – Εργασίες Βαφής και Καθαρισμού
  • Αποχετευτικά και Αποστραγγιστικά Έργα