Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
CLP > 5. Μεταβατική περίοδος για την Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία

CLP5. Μεταβατική περίοδος για την Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία

Στον Kανονισμό CLP καθορίζεται μια μεταβατική περίοδος στη διάρκεια της οποίας ισχύουν παράλληλα οι κανόνες τόσο του Kανονισμού CLP όσο και η προηγούμενη νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία, δηλαδή οι Οδηγίες DSD και DPD.

Όσον αφορά την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία, στον κανονισμό CLP καθορίζονται διαφορετικά χρονοδιαγράμματα για τις χημικές ουσίες και τα μείγματα. Αυτό γίνεται ώστε να δοθεί χρόνος στις επιχειρήσεις να μεταβούν από το σύστημα DSD/DPD στους κανόνες του CLP. Ωστόσο, τους δίδεται και η δυνατότητα να εφαρμόζουν πλήρως τον κανονισμό CLP σε εθελοντική βάση από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του (άρθρο 61 του κανονισμού CLP).
Μεταβατική περίοδος για τις καθαρές χημικές ουσίες

Όσον αφορά τις καθαρές χημικές ουσίες, η προθεσμία ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας σύμφωνα με τους κανόνες του Κανονισμού CLP ήταν η 1η Δεκεμβρίου 2010. Ωστόσο, η υποχρέωση ταξινόμησης των ουσιών μέχρι την 1η Ιουνίου 2015 σύμφωνα με την οδηγία DSD συνεχίζει να ισχύει (μόνο για τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας). Οι ταξινομήσεις των χημικών ουσιών σύμφωνα με την οδηγία DSD είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται στα ΔΔΑ ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης της ταξινόμησης των μειγμάτων που τις περιέχουν. Αυτό μπορεί να ισχύει μόνο μέχρις ότου ξεκινήσει η ταξινόμηση των ίδιων των μειγμάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP.


Μεταβατική περίοδος για τα μείγματα

Όσον αφορά τα μείγματα, η προθεσμία ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας σύμφωνα με τους κανόνες CLP είναι η 1η Ιουνίου 2015. Μέχρι τότε, η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία μπορεί να γίνεται σύμφωνα με την οδηγία DPD.

  • Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα μείγμα έχει ήδη ταξινομηθεί, επισημανθεί και συσκευαστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP πριν την 1η Ιουνίου 2015, αυτό πρέπει να φέρει μόνο την επισήμανση βάσει του CLP και όχι την επισήμανση βάσει της οδηγίας DPD.
  • Όταν ένα μείγμα είχε ταξινομηθεί, επισημανθεί και συσκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες της οδηγίας DPD και είχε διατεθεί στην αγορά πριν την 1η Ιουνίου 2015, δηλαδή βρίσκεται ήδη στα ράφια των προμηθευτών τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η εκ νέου επισήμανση και συσκευασία του εν λόγω μείγματος μπορεί να αναβληθεί μέχρι την 1η Ιουνίου 2017.


  Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
  Περισσότερες πληροφορίες
  για τις πρόνοιες του Κανονισμού CLP
  μπορείτε να βρείτε στον