Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Καταδίκες για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εντός του 2018
Μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε τις ποινικές διώξεις Εργοδοτών, που παρέβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού καταδίκασε μέσα στο 2018:

1. Την εταιρεία «THOMASON MACHINERY LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, σε συνολικό πρόστιμο €6500, για τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων και των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, που προκάλεσαν το σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της καθώς και άλλα πρόσωπα:
  (α) Παράλειψη παροχής τέτοιων πληροφοριών, οδηγιών, εκπαίδευσης και επιτήρησης για την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων της με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενού της, ο οποίος χειριζόταν τόρνο, χωρίς να γνωρίζει τους κινδύνους του μηχανήματος και χωρίς να έχει επαρκείς γνώσεις και πείρα χειρισμού του.
  (β) Παράλειψη να έχει στη διάθεσή της γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων της.

2. Την εταιρεία «LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC ltd», που δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής πλαστικών προϊόντων, σε συνολικό πρόστιμο €9000, για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων και των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών, που προκάλεσαν το σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενά της πρόσωπα:
  (α) Παράλειψη παροχής μέσων για την προστασία έναντι πτώσης από ύψος, όπως κατάλληλου δαπέδου εργασίας, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενός της να πέσει από ύψος 5.75 μ. και να τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διαδικασία συντήρησης μηχανήματος.
  (β) Παράλειψη παροχής κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας στους εργοδοτούμενούς της, για προστασία από κίνδυνο πτώσης, που δεν ήταν δυνατό να τεθεί υπό έλεγχο.
  (γ) Παράλειψη διατήρησης καθαρού χώρου γύρω από μηχάνημα, όταν εκτελείτο πάνω σε αυτό εργασία συντήρησης ώστε η εργασία αυτή να εκτελείτο χωρίς κινδύνους για τους εργοδοτούμενούς της.
  (δ) Παράλειψη παροχής ικανοποιητικής καθοδήγησης και επιτήρησης για τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των εργοδοτουμένων της κατά τη διαδικασία συντήρησης μηχανήματος.

3. Την εταιρεία «ARKTOS DRY CLEANING LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών πλυσίματος/καθαρίσματος ρούχων, σε συνολικό πρόστιμο €150. Η εταιρεία καταδικάστηκε για παράβαση του περί Εργοστασίων (Καθορισμός Τελών) Διατάγματος που αφορούσε παράλειψη καταβολής των οφειλόμενων τελών εξέτασης ατμολέβητα από εξουσιοδοτημένο Επιθεωρητή, παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις από Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα καταβολής των οφειλόμενων τελών.

4. Ένα Διευθυντή εταιρείας σε 3 μήνες φυλάκιση με αναστολή 2 χρόνια και 2 μήνες φυλάκιση με αναστολή 2 χρόνια για παραβάσεις των προνοιών της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας, με βάση την εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασμό της εταιρείας λόγω της θέσης που κατείχε, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενου της εταιρείας που διευθύνει.

5. Ένα Διευθυντή εταιρείας σε πρόστιμο €150 για παραβάσεις της νομοθεσίας για την οποία έχει αρμοδιότητα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

ΜΑΪΟΣ 2019

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ