Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Αλλοδαποί - Θέματα ασφάλειας και υγείας σε σχέση με την εργοδότηση τους

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΑλλοδαποί - Θέματα ασφάλειας και υγείας σε σχέση με την εργοδότηση τους

Μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας εξέτασης αιτήσεων που υποβάλλονται από εργοδότες προς το Τμήμα Εργασίας για την εργοδότηση αλλοδαπών, αρμόδιος Επιθεωρητής Εργασίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας επιθεωρεί τους χώρους εργασίας ή τα υποστατικά του αιτητή όπου προτίθεται να εργοδοτήσει τους αλλοδαπούς, με σκοπό να διασφαλίστεί ότι τα τα υποστατικά ή οι χώροι εργασίας αυτοί πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας. Για τα αποτελέσματα της επιθεώρησης ενημερώνεται σχετικά το Τμήμα Εργασίας.