Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Οδική Ασφάλεια Εργαζομένων

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΟδική Ασφάλεια Εργαζομένων

Η χρήση των δρόμων είναι ένα απαραίτητο μέρος της καθημερινής δραστηριότητας του καθενός, συνήθως σαν μέρος της διαδρομής από και προς τον τόπο της εργασίας του αλλά και σαν μέρος της ίδιας της εργασίας του. Ως εκ τούτου, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι μια συνηθισμένη δραστηριότητα οδηγεί σ´ ένα υψηλό ποσοστό τραυματισμών και θανάτων.

Κατά τη διεξαγωγή «κινητής εργασίας» (mobile working) το όχημα γίνεται, εκ των πραγμάτων (de facto) ένα γραφείο για τους εργαζόμενους.

Στην Ευρώπη, έξι στα δέκα εργατικά ατυχήματα που καταλήγουν σε θάνατο είναι τροχαία. Σ΄ αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την οδήγηση από και προς την εργασία όσο και αυτά από την καθημερινή μετακίνηση.

Εκτιμάται ότι στο 40% όλων των τροχαίων ατυχημάτων εμπλέκονται άτομα στην εργασία και άτομα που κατευθύνονται προς ή/και επιστρέφουν από την εργασία.

Η διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία σημαίνει τη λήψη όλων εκείνων των μέτρων τα οποία θα δημιουργήσουν ένα ποιοτικό περιβάλλον εργασίας με στόχο την ύπαρξη μιας ελκυστικής εργασίας για τους εργαζόμενους απαλλαγμένη από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.

Η νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, έχει ως αντικειμενικό σκοπό την προστασία της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των προσώπων στην εργασία καθώς και άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες στην εργασία.

Η νομοθεσία αυτή απαιτεί από τους εργοδότες και τους αυτοεργοδοτούμενους να εντοπίζουν και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία προληπτικά και προστατευτικά μέτρα ώστε να επιτύχουν την υλοποίηση του αντικειμενικού της σκοπού δηλαδή την προστασία των προσώπων από ή κατά τις δραστηριότητες στην εργασία. Αυτό περιλαμβάνει και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την οδήγηση στην εργασία.

Σύμφωνα με τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002, κάθε εργοδότης έχει την ευθύνη για τη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. Θα πρέπει να προβαίνει σε εκτίμηση των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων του, ενώ βρίσκονται στην εργασία, καθώς και των άλλων προσώπων που ενδέχεται να επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της εργασίας.

Εκτιμήσεις κινδύνου για οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα που συνδέεται με την οδήγηση πρέπει να ακολουθούν τις ίδιες αρχές με εκτιμήσεις κινδύνου για οποιαδήποτε άλλη εργασιακή δραστηριότητα.

Οι εργασίες που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια μπορεί να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά εάν ενσωματωθούν στο γενικό σύστημα για τη διαχείριση της ασφάλειας και υγείας στην εργασία που πρέπει να διαθέτει κάθε επιχείρηση.

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τη διαχείριση της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία που σχετίζεται με την Οδική ασφάλεια μπορείτε να βρείτε στο έντυπο που ετοίμασε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για το σκοπό αυτό.

Επίσης, στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία μπορείτε να δείτε το φιλμάκι του NAPO που αφορά την ασφαλή οδήγηση των εργαζομένων.

Πληροφορίες για την ασφαλή οδήγηση υπάρχουν επίσης στον μη δεσμευτικό οδηγό που ετοίμασε η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για τα τροχαία εργατικά ατυχήματα μπορείτε να βρείτε στην Έκθεση τροχαίων εργατικών ατυχημάτων (2010-2017).