Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ακτινοπροστασία > Αρχεία πηγών και πρακτικών ιονίζουσας ακτινοβολίας και δοσιμετρίας

ΑκτινοπροστασίαΑρχεία πηγών και πρακτικών ιονίζουσας ακτινοβολίας και δοσιμετρίας

Η Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες μεριμνά για την τήρηση, ενημέρωση και αναβάθμιση των αρχείων πηγών και πρακτικών ιονιζουσών ακτινοβολιών που υπάρχουν στην Κύπρο, καθώς και των ατομικών δόσεων των εργαζομένων που εκτίθενται σε ιονίζουσες ακτινοβολίες.

Τα πιο πάνω αρχεία τηρούνται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (βάση δεδομένων RAIS (Regulatory Authority Information System) που αναπτύχθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.