Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑνακοίνωση – Καθορισμός απαιτήσεων αναφορικά με τις μεθόδους και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη διενέργεια δειγματοληψιών, αναλύσεων και μετρήσεων στις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στους περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013 και Ν. 131(Ι)/2016)
Με βάση το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 35/2019, που δημοσιεύτηκε στις 8.2.2019 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα ισχύουν απαιτήσεις αναφορικά με τις μεθόδους και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη διενέργεια δειγματοληψιών, αναλύσεων και μετρήσεων που έχουν ως σκοπό την παρακολούθηση των εκπομπών ρυπαντικών ουσιών στον αέρα, στα νερά ή/και στο έδαφος στις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στους πιο πάνω Νόμους (Ν. 184(Ι)/2013 και Ν. 131(Ι)/2016).

8.2.2019 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Θέματα Ελέγχου Βιομηχανικής Ρύπανσης: Ανακοίνωση 3/2019)