Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ακτινοπροστασία > Eκθέσεις για Ιατρικούς Σκοπούς

ΑκτινοπροστασίαEκθέσεις για Ιατρικούς Σκοπούς

Ιατρικές εκθέσεις

Η χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας στην ιατρική αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών για πάνω από έναν αιώνα. Για παράδειγμα, η ακτινοβολία χρησιμοποιείται στην ιατρική απεικόνιση και την ακτινοθεραπεία.

Ως “ιατρική έκθεση” λογίζεται η έκθεση ασθενών ή ασυμπτωματικών ατόμων στο πλαίσιο της ιατρικής ή οδοντιατρικής τους διάγνωσης ή θεραπείας, η οποία έχει ως στόχο να ωφελήσει την υγεία τους, καθώς και η έκθεση των παρέχοντων φροντίδα και εθελοντών στην ιατρική ή βιοϊατρική έρευνα.

Η έκθεση σε ακτινοβολία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και το καθαρό όφελος από τη χρήση της να αντισταθμίζει οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών, αλλά και των εργαζομένων (ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, μαθητευομένων κ.λπ.) και άλλων προσώπων (συνοδών, βοηθών, εθελοντών κ.λπ.). Η έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία από εφαρμογές στην ιατρική είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη τεχνητή πηγή και γι’ αυτό τον λόγο είναι σημαντικό να εφαρμόζονται οι αρχές ακτινοπροστασίας και κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας.


Υφιστάμενη νομοθεσία - Βασικά πρότυπα ασφάλειας

Ο περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμο του 2018 και η σχετική σειρά Κανονισμών που εκδόθηκε δυνάμει του Νόμου αυτού καλύπτουν πλήρως το θέμα της ιατρικής έκθεσης (έκθεσης σε ιονίζουσα ακτινοβολία από ιατρικές πρακτικές), με στόχο την προστασία των ασθενών, των εργαζομένων και άλλων προσώπων σε ιατρικές πρακτικές με ιονίζουσα ακτινοβολία.

Η νομοθεσία αυτή είναι εναρμονισμένη με:
  (α) το σχετικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό των βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες, καθώς και την κατάργηση των οδηγιών 89/618/Ευρατόμ του Συμβουλίου, 90/641/Ευρατόμ του Συμβουλίου, 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, 97/43/Ευρατόμ του Συμβουλίου και 2003/122/Ευρατόμ του Συμβουλίου (ΕΕ L-13 της 17.01.2014, σελίδα 1), η οποία καθορίζει ομοιόμορφες βασικές προδιαγραφές ασφάλειας για την προστασία της υγείας των ατόμων που υποβάλλονται σε επαγγελματική έκθεση, ιατρική έκθεση και έκθεση του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες)ˑ και

  (β) τα διεθνή Βασικά Πρότυπα Ασφάλειας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Εκδόσεις σχετικά με τις ιατρικές εκθέσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει από το 1976 σε διάφορες εκδόσεις για προστασία από τις ακτινοβολίες σε ιατρικές πρακτικές.


Χρήσιμες πληροφορίες για τους ασθενείς και το κοινό

Πληροφόρηση για επαγγελματίες στον χώρο της υγείας
  Ευθύνες των επαγγελματιών υγείας
  Παιδιά
  Έγκυες γυναίκες
  Καταρράκτης
  Ερύθημα
  Διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς (DRL)
  Ακτινογραφίες
  Μαστογραφίες
  Υπολογιστική τομογραφία (CT)
  Φθοροσκόπηση
  Ευθύνες των επαγγελματιών υγείας
  Έγκυες γυναίκες
  Πρόληψη ατυχημάτων
  Βραχυθεραπεία
  Ακτινοθεραπεία εξωτερικής δέσμης
  Ενδοαγγειακή βραχυθεραπεία
  Ευθύνες των επαγγελματιών υγείας
  PET / CT
  Έγκυες γυναίκες
  Διαγνωστική πυρηνική ιατρική
  Θεραπευτική πυρηνική ιατρική
  Βιοϊατρική έρευνα
  Ασθενείς
  Προσωπικό
  Έγκυες γυναίκες
  Δόσεις ακτινοβολίας
  Αιτιολόγηση
  Βελτιστοποίηση
  DXA - Οστική πυκνότητα
  Γαστρεντερολογία
  Ορθοπεδική χειρουργική
  Ουρολογία
  Παραπέμποντες ιατροί

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
9.1.2019