ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Χημικές Ουσίες


Σύμφωνα με την Περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CLP, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει οριστεί ως η αρμόδια αρχή επιφορτισμένη με τη συγκέντρωση των πληροφοριών, περιλαμβανομένης της χημικής σύνθεσης, για τα μείγματα που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά και θεωρούνται επικίνδυνα, λόγω των επιπτώσεων τους στην ανθρώπινη υγεία (ερεθιστικά, τοξικά, επιβλαβή) ή λόγω των φυσικοχημικών τους επιπτώσεων (π.χ. διαβρωτικά, εύφλεκτα, οξειδωτικά).

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού CLP, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συλλέγει πληροφορίες για τη σύσταση των επικίνδυνων χημικών μειγμάτων (σκευασμάτων) που κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά με σκοπό την τήρηση αρχείου και τη δημιουργία Βάσης Δεδομένων.

Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται η πλήρης και αναλυτική χημική σύνθεση των μειγμάτων που διατίθενται στην αγορά και τα οποία ταξινομούνται ως επικίνδυνα ανεξαρτήτως αν προορίζονται για το ευρύ κοινό ή για επαγγελματίες χρήστες. Οι πληροφορίες υποβάλλονται από την εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο που έχει τη νομική ευθύνη για τη διάθεση των προϊόντων στην Κυπριακή αγορά (εισαγωγέας, διανομέας, παρασκευαστής).

Η υποβολή των απαιτούμενων πληροφοριών πρέπει να γίνεται πριν από τη διάθεση των προϊόντων στην Κυπριακή αγορά, αποστέλλοντας το σχετικό έντυπο (excel) συμπληρωμένο, στην πιο κάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Cy-ChemRegistry@dli.mlsi.gov.cy

Σημειώνεται ότι απαιτείται ξεχωριστό έντυπο για κάθε χημικό μείγμα που διατίθεται στην αγορά και επιπρόσθετα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω έγγραφα:
  1. Αντίγραφο της ετικέτας (επισήμανσης). Η επισήμανση των επικίνδυνων χημικών προϊόντων που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά γράφεται στην Ελληνική.
  2. Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ) στην Ελληνική.
  3. Ο αριθμός Τηλεφώνου Επείγουσας Ανάγκης του Κέντρου Δηλητηριάσεων για την Κύπρο που πρέπει να αναγράφεται στο σημείο 1 του ΔΔΑ είναι το 1401 (ώρες λειτουργίας 24 ώρες/24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα).
  4. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται για τον πιο πάνω σκοπό τυγχάνουν εμπιστευτικού χειρισμού και διασφαλίζεται ότι δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.
  5. Η διαδικασία δεν απαιτεί οποιοδήποτε τέλος.


Τα δεδομένα δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
από το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2019
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής