Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΜητρώο Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων - Άρθρο 45 του CLP

Σύμφωνα με την Περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CLP, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει οριστεί ως η αρμόδια αρχή επιφορτισμένη με τη συγκέντρωση των πληροφοριών, περιλαμβανομένης της χημικής σύνθεσης, για τα μείγματα που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά και θεωρούνται επικίνδυνα, λόγω των επιπτώσεων τους στην ανθρώπινη υγεία (ερεθιστικά, τοξικά, επιβλαβή) ή λόγω των φυσικοχημικών τους επιπτώσεων (π.χ. διαβρωτικά, εύφλεκτα, οξειδωτικά).

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού CLP, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συλλέγει πληροφορίες για τη σύσταση των επικίνδυνων χημικών μειγμάτων (σκευασμάτων) που κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά με σκοπό την τήρηση αρχείου και τη δημιουργία Βάσης Δεδομένων.

Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται η πλήρης και αναλυτική χημική σύνθεση των μειγμάτων που διατίθενται στην αγορά και τα οποία ταξινομούνται ως επικίνδυνα ανεξαρτήτως αν προορίζονται για το ευρύ κοινό ή για επαγγελματίες χρήστες. Οι πληροφορίες υποβάλλονται από την εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο που έχει τη νομική ευθύνη για τη διάθεση των προϊόντων στην Κυπριακή αγορά (εισαγωγέας, διανομέας, παρασκευαστής).

Η υποβολή των απαιτούμενων πληροφοριών πρέπει να γίνεται πριν από τη διάθεση των προϊόντων στην Κυπριακή αγορά, αποστέλλοντας το σχετικό έντυπο (excel) συμπληρωμένο, στην πιο κάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (μέγιστο μέγεθος αρχείων 5ΜΒ), μέσω wetrasnfer:

Cy-ChemRegistry@dli.mlsi.gov.cy

ή

wetransfer.com

Σημειώνεται ότι απαιτείται ξεχωριστό έντυπο για κάθε χημικό μείγμα που διατίθεται στην αγορά και επιπρόσθετα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω έγγραφα:
  1. Αντίγραφο της ετικέτας (επισήμανσης). Η επισήμανση των επικίνδυνων χημικών προϊόντων που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά γράφεται στην Ελληνική.
  2. Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ) στην Ελληνική.
  3. Ο αριθμός Τηλεφώνου Επείγουσας Ανάγκης του Κέντρου Δηλητηριάσεων για την Κύπρο που πρέπει να αναγράφεται στο σημείο 1 του ΔΔΑ είναι το 1401 (ώρες λειτουργίας 24 ώρες/24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα).
  4. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται για τον πιο πάνω σκοπό τυγχάνουν εμπιστευτικού χειρισμού και διασφαλίζεται ότι δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.
  5. Η διαδικασία δεν απαιτεί οποιοδήποτε τέλος.

Τα δεδομένα δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
από το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1.1.2021

H εθνική διαδικασία υποβολής ληροφοριών όπως περιγράφεται πιο πάνω θα ισχύει μέχρι και το τέλος του 2020.

Από την 1.1.2021 η εθνική διαδικασία θα καταργηθεί και η υποβολή των πληροφοριών για τα νέα μείγματα που κυκλοφορούν στην αγορά θα γίνεται όπως προνοείται στο Παράρτημα VIII του Κανονισμού CLP.Από 1.1.2021 η νέα διαδικασία κοινοποίησης των πληροφοριών θα γίνεται διαδικτυακά μέσω της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Πύλης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA) που περιγράφεται εδώ .

Οι εταιρείες που θα υποβάλουν τις κοινοποιήσεις τους μέσω της εθνικής διαδικασίας μέχρι τις 31.12.2020 θα μπορούν να επωφεληθούν από την μεταβατική περίοδο – δηλαδή οι κοινοποιήσεις τους θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 31.12.2024. Από την 1.1.2025 όλες οι κοινοποιήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται εκ νέου μέσω της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Πύλης (εκτός και εάν προηγουμένως απαιτείται οποιαδήποτε αλλαγή ή επικαιροποίηση. Για τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται στο σχετικό καθοδηγητικό έγγραφο).

Υποχρέωση για υποβολή των πληροφοριών έχουν οι προμηθευτές εντός της ΕΕ (υποβάλλοντες).

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις υποχρεώσεις σας στο τμήμα ερωτήσεις και απαντήσεις στην ιστοσελίδα του ECHA, στα ενημερωτικά φυλλάδια εδώ καθώς και στο σχετικό καθοδηγητικό έγγραφο.
Κατεβάστε το αρχείο Excel DANGEROUS_CHEMICALS_REGISTRY_GR.xls