Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΜητρώο Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων - Άρθρο 45 του CLP

Σύμφωνα με την Περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CLP, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) έχει οριστεί ως η αρμόδια αρχή επιφορτισμένη με τη συγκέντρωση των πληροφοριών, για τα χημικά μείγματα (σκευάσματα) που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά και θεωρούνται επικίνδυνα.

Οι πληροφορίες συλλέγονται πρωτίστως για σκοπούς ανταπόκρισης σε έκτακτη ανάγκη από το Κέντρα Δηλητηριάσεων. Επιπρόσθετα και στο πιο πάνω πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού CLP, το ΤΕΕ συλλέγει τις πληροφορίες αυτές με σκοπό την τήρηση αρχείου και τη δημιουργία Βάσης Δεδομένων.
Στις πληροφορίες που υποβάλλονται περιλαμβάνονται η πλήρης και αναλυτική χημική σύνθεση των χημικών μειγμάτων που ταξινομούνται ως επικίνδυνα, ανεξαρτήτως αν προορίζονται για το ευρύ κοινό/καταναλωτές ή για επαγγελματίες χρήστες.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Χημικά μείγματα για τα οποία πρέπει να υποβληθεί κοινοποίηση είναι όσα ταξινομούνται ως επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία και ως επικίνδυνα λόγω των φυσικοχημικών τους επιπτώσεων. Ειδικότερα όσα στα στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσής τους φέρουν τα πιο κάτω εικονογράμματα κινδύνου θα πρέπει να κοινοποιηθούν:

 • Ερεθιστικά για τα μάτια ή/και το δέρμα • Τοξικά
 • Επιβλαβή • Διαβρωτικά για τα μάτια ή/και το δέρμα
 • Εύφλεκτα


 • Οξειδωτικά


ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ


ΔΕΝ συλλέγονται πληροφορίες:

1. Για καθαρές χημικές ουσίες όπως ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2(7) του Κανονισμού CLP:

«Ουσία» είναι ένα χημικό στοιχείο και οι ενώσεις του σε φυσική κατάσταση ή όπως λαμβάνονται από οιαδήποτε διεργασία παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου κάθε προσθέτου που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της σταθερότητάς της και κάθε πρόσμειξης που προέρχεται από τη χρησιμοποιούμενη διεργασία, αποκλειόμενου κάθε διαλύτη που μπορεί να διαχωριστεί, χωρίς να επηρεάσει τη σταθερότητα της ουσίας ή να μεταβάλει τη σύνθεσή της.

2. Για μείγματα που ταξινομούνται ΜΟΝΟ για περιβαλλοντικούς κινδύνους
3. Για μείγματα που ταξινομούνται ΜΟΝΟ για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους κινδύνους: • Αέρια υπό πίεση (Παράρτημα Ι, παράγραφος 2.5 του CLP)


 • Εκρηκτικά και ασταθή εκρηκτικά (Παράρτημα Ι, παράγραφος 2.1 του CLP, υποδιαιρέσεις 1.1 έως 1.6).
Γενικότερα ο Κανονισμός CLP δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις και ως εκ τούτου οι πιο πάνω υποχρεώσεις δεν ισχύουν για:
 • Φαρμακευτικά προϊόντα (στην τελική τους μορφή),
 • Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα (στην τελική τους μορφή),
 • Καλλυντικά (στην τελική τους μορφή),
 • Ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία είναι επεμβατικά ή χρησιμοποιούνται σε άμεση φυσική επαφή με το ανθρώπινο σώμα
 • Τρόφιμα ή ζωοτροφές.
 • Τις ραδιενεργές ουσίες και στα ραδιενεργά μείγματα
 • Τις χημικές ουσίες και στα χημικά μείγματα που βρίσκονται υπό τελωνειακή επιτήρηση,
 • Τα μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα,
 • Τις χημικές ουσίες και στα χημικά μείγματα που προορίζονται για χρήση στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, τα οποία δεν διατίθενται στην αγορά,

Χρήσιμοι ορισμοί
 • "Μείγμα για χρήση από τους καταναλωτές" είναι το μείγμα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από καταναλωτές.
 • “Μείγμα για επαγγελματική χρήση” είναι το μείγμα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες χρήστες αλλά όχι σε βιομηχανικούς χώρους.
 • “Μείγμα για βιομηχανική χρήση” είναι το μείγμα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε βιομηχανικούς χώρους.
ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες υποβάλλονται από την εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο που έχει τη νομική ευθύνη για τη διάθεση των προϊόντων στην Κυπριακή αγορά (εισαγωγέας, διανομέας, παρασκευαστής).

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η υποβολή των απαιτούμενων πληροφοριών γίνεται:
 • Πριν από τη διάθεση των προϊόντων στην Κυπριακή αγορά.
 • Αποστέλλοντας το σχετικό έντυπο (excel) συμπληρωμένο, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Cy-ChemRegistry@dli.mlsi.gov.cy (μέγιστο μέγεθος αρχείων 5ΜΒ).
 • Επίσης μπορείτε να υποβάλετε τις πληροφορίες που απαιτούνται μέσω wetrasnfer, ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικόύ τρόπου μεταφοράς αρχείων επιλέξετε λαμβάνοντας υπόψην την ασφάλεια των πληροφοριών.Απαιτείται ξεχωριστό έντυπο για κάθε χημικό μείγμα που διατίθεται στην αγορά και επιπρόσθετα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω έγγραφα:
 1. Αντίγραφο της ετικέτας (επισήμανσης). Η επισήμανση των επικίνδυνων χημικών προϊόντων που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά γράφεται στην Ελληνική.
 2. Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ) στην Ελληνική.
 3. Ο αριθμός Τηλεφώνου Επείγουσας Ανάγκης του Κέντρου Δηλητηριάσεων για την Κύπρο που πρέπει να αναγράφεται στο σημείο 1 του ΔΔΑ είναι το 1401 (ώρες λειτουργίας 24 ώρες/24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα).
 4. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται για τον πιο πάνω σκοπό τυγχάνουν εμπιστευτικού χειρισμού και διασφαλίζεται ότι δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.
 5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ.
 6. Τα δεδομένα δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης από το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1.1.2021
 • H εθνική διαδικασία υποβολής ληροφοριών όπως περιγράφεται πιο πάνω θα ισχύει μέχρι και το τέλος του 2020.
 • Από την 1.1.2021 η εθνική διαδικασία θα καταργηθεί και η υποβολή των πληροφοριών για τα νέα μείγματα που κυκλοφορούν στην αγορά θα γίνεται όπως προνοείται στο Παράρτημα VIII του Κανονισμού CLP.
 • Από 1.1.2021 η νέα διαδικασία κοινοποίησης των πληροφοριών θα γίνεται διαδικτυακά μέσω της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Πύλης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA) που περιγράφεται εδώ .
 • Οι εταιρείες που θα υποβάλουν τις κοινοποιήσεις τους μέσω της εθνικής διαδικασίας μέχρι τις 31.12.2020 θα μπορούν να επωφεληθούν από την μεταβατική περίοδο – δηλαδή οι κοινοποιήσεις τους θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 31.12.2024. Από την 1.1.2025 όλες οι κοινοποιήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται εκ νέου μέσω της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Πύλης (εκτός και εάν προηγουμένως απαιτείται οποιαδήποτε αλλαγή ή επικαιροποίηση. Για τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται στο σχετικό καθοδηγητικό έγγραφο).
 • Υποχρέωση για υποβολή των πληροφοριών έχουν οι προμηθευτές εντός της ΕΕ (υποβάλλοντες).
Notify by 1.1.2021ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/542 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 με την προσθήκη ενός παραρτήματος σχετικά με την παροχή εναρμονισμένων πληροφοριών που αφορούν την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/11 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 σχετικά με την παροχή εναρμονισμένων πληροφοριών που αφορούν την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγείαΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις υποχρεώσεις σας στο τμήμα ερωτήσεις και απαντήσεις στην ιστοσελίδα του ECHA, στα ενημερωτικά φυλλάδια εδώ καθώς και στο σχετικό καθοδηγητικό έγγραφο.


Κατεβάστε το αρχείο Excel DANGEROUS_CHEMICALS_REGISTRY_GR.xls