Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Εκστρατείες > Εκστρατεία Επιθεωρήσεων σε Χώρους Αποθήκευσης, Χρήσης και Παραγωγής Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών 2018

Εκστρατείες


Εκστρατεία Επιθεωρήσεων σε Χώρους Αποθήκευσης, Χρήσης
και Παραγωγής Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών

2018
Parartima.pdfParartima.pdf
Εκστρατεία Επιθεωρήσεων σε Χώρους Αποθήκευσης, Χρήσης
και Παραγωγής Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών

Μάρτιος 2018

Τον μήνα Μάρτιο 2018 το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) θα διεξαγάγει εκστρατεία επιθεωρήσεων για θέματα ασφάλειας και υγείας σε υποστατικά όπου χρησιμοποιούνται ή / και αποθηκεύονται επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν επιθεωρήσεις:
  • σε υποστατικά όπου διεξάγονται δραστηριότητες παραγωγής ή αποθήκευσης διαφόρων χημικών προϊόντων όπως φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, βερνικιών, γομών, βαφών, μονωτικών υλικών, πλαστικών υλικών, σφουγγαριών, καλλυντικών, σαπουνιών, φαρμάκων κ.ά.,
  • σε εισαγωγείς / εμπόρους σημαντικών ποσοτήτων χημικών ουσιών,
  • σε χώρους όπου ενδέχεται να χρησιμοποιούνται / αποθηκεύονται σχετικά σημαντικές ποσότητες χημικών ουσιών,
  • σε μεγάλα χημικά εργαστήρια,
  • σε υποστατικά που εμπίπτουν στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμούς του 2015 (εγκαταστάσεις / μονάδες SEVESO),
  • σε υποστατικά όπου χρησιμοποιούνται ή / και αποθηκεύονται εκρηκτικές ουσίες (πυρίτιδα) ή / και πυροτεχνήματα,
  • σε χώρους παραγωγής και χρήσης σημαντικών ποσοτήτων βιοαερίου.

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας σε σχέση με τα θέματα που φαίνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος. Νοείται βέβαια ότι θα ελέγχεται παράλληλα και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της εν λόγω Νομοθεσίας για την αντιμετώπιση άλλων κινδύνων που πιθανώς να εντοπιστούν κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων. Για σκοπούς καλύτερης πληροφόρησης στο εν λόγω Παράρτημα περιέχεται επεξηγηματικό Σημείωμα των σημείων στα οποία θα επικεντρωθεί η εν λόγω εκστρατεία.

Σημειώνεται ότι, το ΤΕΕ διαθέτει ποικιλία οδηγών και ενημερωτικών εντύπων για τα θέματα ασφάλειας και υγείας. Μεταξύ των οδηγών του Τμήματος περιλαμβάνεται ο Πρακτικός Οδηγός για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για Μικρές Επιχειρήσεις που αποτελεί σημαντικό βοήθημα για τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας. Όλα τα σχετικά έντυπα διατίθενται από τα Κεντρικά Γραφεία και τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας. Tα έντυπα αυτά και όλη η νομοθεσία για την οποία αρμοδιότητα έχει το ΤΕΕ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση: www.mlsi.gov.cy/dli.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τoν αρμόδιο Λειτουργό στο τηλ. 22405634 /22405676 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση ckokkofitis@dli.mlsi.gov.cy.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Download file type Acrobat Parartima.pdf