Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εκστρατεία Επιθεώρησης στη Μεταποίηση Μάιος, Ιούνιος και Νοέμβριος 2022 (ΚΜΚ 10/2022)
Ο ψηλός δείκτης συχνότητας και η σοβαρότητα εργατικών ατυχημάτων που συμβαίνουν σε δραστηριότητες του τομέα της Μεταποίησης, ώθησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προγραμματίσει τη διεξαγωγή, κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Νοέμβριο 2022, εκστρατείας επιθεωρήσεων σε υποστατικά της Μεταποίησης.

2. Η εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τόσον την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο σε σχέση με τις κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών σε εργαζόμενους, καθώς και επικίνδυνων συμβάντων που συμβαίνουν στη Μεταποίηση όσο και την πανδημία του Κορωνοϊού COVID-19. Οι κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών περιλαμβάνουν ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις, απροφύλακτα / εκτεθειμένα επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων και εξοπλισμών, αναθυμιάσεις ή σκόνες επικίνδυνων ουσιών, μη ασφαλή εκτέλεση εργασιών κοπής και συγκόλλησης μετάλλων και παράλειψη εφαρμογής μέτρων προστασίας κατά τις εργασίες σε ύψος.

3. Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην εν λόγω οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των εργαζομένων, καθώς και η διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

4. Η εκστρατεία αποσκοπεί στον έλεγχο συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας για την παροχή τεκμηριωμένης εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας, εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου, μέτρων προστασίας και πρόληψης, καθώς επίσης και τη λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για αποφυγή της μετάδοσης του Κορωνοϊού / COVID-19.

5. Για σκοπούς πληροφόρησης, κατάλογος των σημείων ελέγχου μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις των βασικών κινδύνων και μέτρων προστασίας και πρόληψης, στα οποία εστιάζεται η φετινή εκστρατεία, επισυνάπτεται ως Παράρτημα.

6. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει εκδώσει ενημερωτικό υλικό, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Επίσης, στην ιστοσελίδα υπάρχει διαθέσιμο σχετικό ενημερωτικό υλικό για τον Κορωνοϊό COVID-19.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλ. 22405612 / 22405623 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mkouyiali@dli.mlsi.gov.cy.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Αρχείο Word PARARTIMA.doc (121,88 Kb)