Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑνακοίνωση – Γενικοί Όροι Λειτουργίας
Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτήν από τα άρθρα 8(15) και 9(5)(β) των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων του 2002 έως 2018, εκδίδει τα ακόλουθα Διατάγματα:

1. Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Καθορισμός Γενικών Όρων Λειτουργίας για Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών) Διάταγμα του 2018 (Κ.Δ.Π. 2/2019),

2. Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Καθορισμός Γενικών Όρων Λειτουργίας για Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Πετρελαίου) Διάταγμα του 2018 (Κ.Δ.Π. 3/2019) και

3. Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Καθορισμός Γενικών Όρων Λειτουργίας για Πρατήρια Πετρελαιοειδών) Διάταγμα του 2018 (Κ.Δ.Π. 4/2019).

Οι Γενικοί Όροι Λειτουργίας επισυνάπτονται στις Άδειες Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων που χορηγούνται για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών.

11.1.2019 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(Θέματα Ελέγχου Βιομηχανικής Ρύπανσης: Ανακοίνωση 1/2019)