Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Εξορυκτική Βιομηχανία (ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ)

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΕξορυκτική Βιομηχανία (ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ)

Η Εξορυκτική Βιομηχανία στην Κύπρο παράγει μεταλλεύματα, βιομηχανικά ορυκτά καθώς και αδρανή υλικά τα οποία αποτελούν τις πρώτες ύλες κυρίως για τα κατασκευαστικά έργα.

Στην Εξορυκτική Βιομηχανία διεξάγεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει την εξόρυξη υλικών, τη χρήση εκρηκτικών υλών, τη φόρτωση, την επεξεργασία, μεταφορά και αποθήκευση υλικών, κ.α. Οι δραστηριότητες αυτές εμπεριέχουν ψηλούς κινδύνους τραυματισμού των εργαζομένων που προέρχονται από μηχανήματα, υλικά και οχήματα ή ακόμη και βλάβης της υγείας τους από βλαπτικούς παράγοντες όπως είναι ο θόρυβος, οι δονήσεις, οι σκόνες, οι αναθυμιάσεις, το θερμικό φορτίο κ.ά. Στην Κύπρο, η εξορυκτική βιομηχανία παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους Δείκτες Συχνότητας Ατυχημάτων.


Οι κυριότεροι Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 38 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2011 και διέπουν τα θέματα ασφάλειας και υγείας στον τομέα της Εξορυκτικής Βιομηχανίας είναι:

οι οποίοι αντίστοιχα εναρμονίζουν την Κυπριακή Νομοθεσία με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 92/104/ΕΟΚ, 92/91/ΕΟΚ, 2006/21/ΕΚ και 2004/35/ΕΚ.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, έχει ετοιμάσει τα ακόλουθα καθοδηγητικά έντυπα ώστε να στηρίξει όλους τους εμπλεκόμενους στην Εξορυκτική Βιομηχανία, προκειμένου να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και πρόληψης για τη μείωση ή/και εξάλειψη των ατυχημάτων, επικίνδυνων συμβάντων και επαγγελματικών ασθενειών:
:

Στα καθοδηγητικά έντυπα περιέχονται αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με τα ακόλουθα:
  • Σύστημα ταξινόμησης των κυριότερων δραστηριοτήτων που εκτελούνται στις εργασίες εξορύξεων
  • Καθοδηγητικά Πρότυπα Εκτίμησης Κινδύνων για τις επιμέρους δραστηριότητες
  • Καλές Πρακτικές λήψης μέτρων και οδηγιών ασφάλειας και υγείας για τους βασικούς κινδύνους κάθε δραστηριότητας
  • Καθοδηγητικό πρότυπο για την ετοιμασία του Εγγράφου Ασφάλειας και Υγείας
  • Εργαλεία παρακολούθησης και εφαρμογής προληπτικών και προστατευτικών μέτρων
  • Υποχρεώσεις Φορέα Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων π.χ. Πολιτική Πρόληψης Σοβαρών Ατυχημάτων, Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, κ.α

Η επιτήρηση για εφαρμογής της νομοθεσίας για τη χρήση εκρηκτικών υλών αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Η Ομάδα Εργασίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, η οποία έχει συσταθεί ειδικά για την εξορυκτική βιομηχανία, ετοίμασε το 2009 Κώδικα Πρακτικής για εργασίες με χρήση Εκρηκτικών Υλών. Στον Κώδικα αυτό υπάρχουν πληροφορίες για το χειρισμό των εκρηκτικών υλών, την ανόρυξη και πυροδότηση διατρημάτων, την εκπαίδευση και κατάρτιση των αδειούχων χρήσης εκρηκτικών υλών κ.ά. Διευκρινίζεται ότι ο Κώδικας αυτός δεν έχει νομική ισχύ.


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Kodikas_gia_Explosives.pdf